เอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง พบหารือกับกลุ่มนักธุรกิจไทยจากเขตเศรษฐกิจพิเศษติละวา

เอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง พบหารือกับกลุ่มนักธุรกิจไทยจากเขตเศรษฐกิจพิเศษติละวา

เมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ นางสุพัตรา ศรีไมตรีพิทักษ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง ได้พบหารือและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจกับกลุ่มนักธุรกิจไทยจากเขตเศรษฐกิจพิเศษติละวา (Thilawa Special Economic Zone) โดยมีข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ และสำนักงานพาณิชย์ ณ กรุงย่างกุ้ง ผู้แทนจากสมาคมนักธุรกิจไทยในเมียนมา (Thai Business Association of Myanmar – TBAM) และผู้แทนจากสำนักงานผู้แทนธนาคารไทยในกรุงย่างกุ้งทั้ง ๖ แห่ง เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

ในการนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้เน้นย้ำถึงแนวทางการดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืนบนพื้นฐานของการมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมร่วมกับประเทศเจ้าบ้าน ตลอดจนการพัฒนาบุคลากรและการสร้างงานสร้างอาชีพให้กับคนในท้องถิ่นด้วย ภายใต้แนวทางของรัฐบาลไทยในการสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมร่วมกันกับประเทศผู้ร่วมมือของไทยหรือที่เรียกว่า “Thailand + 1” และการขับเคลื่อนการพัฒนาความร่วมมือโดยการใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วย

เขตเศรษฐกิจพิเศษติละวาตั้งอยู่ห่างจากกรุงย่างกุ้งประมาณ ๑ ชั่วโมง เริ่มโครงการเมื่อเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๖ โดยความร่วมมือของรัฐบาลญี่ปุ่นและเมียนมา ซึ่งได้ร่วมกันพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของเขตเศรษฐกิจติละวา เช่น โรงไฟฟ้าพลังความร้อน การเชื่อมโยงระบบไฟฟ้า ท่อส่งก๊าซ ท่าเรือ และถนน โดยปัจจุบันมีการลงทุนของภาคเอกชนไทยในเขตเศรษฐกิจพิเศษติละวา ประมาณ ๒๐ บริษัท ซึ่งเป็นกลุ่มนักลงทุนจากต่างชาติที่มีมูลค่าการลงทุนสูงสุดลำดับที่ ๒ ของเขตเศรษฐกิจพิเศษดังกล่าว เช่น อุตสาหกรรมเหล็กกล้าถังบรรจุเคมีภัณฑ์ ปุ๋ยเคมี อาหารทะเลแปรรูป การแยกก๊าซเพื่อการผลิตทางอุตสาหกรรม น้ำมันเครื่อง แบตเตอรี่ สี กระป๋องโลหะ โครงเหล็กเสาไฟฟ้าแรงสูง


« Back to Result