ราคาสินค้าข้าวโพดใน มม. ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น

18 Mar 2022
ราคาสินค้าข้าวโพดใน มม. ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น

ราคาสินค้าข้าวโพดใน มม. ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น

ราคาข้าวโพดใน มม. ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินจั๊ตที่อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ อย่างไรก็ดี ผลผลิตทางการเกษตรดังกล่าวยังคงเป็นสินค้าส่งออกที่สำคัญของ มม. โดยมีคำสั่งซื้อจาก ตปท. อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะ ปทท. ปัจจุบัน ราคาข้าวโพดส่งออก (F.O.B.) อยู่ที่ ๓๑๐-๓๓๐ ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน

ไทยอนุญาตให้มีการนำเข้าสินค้าข้าวโพดจาก มม. โดยเฉพาะข้าวโพดสำหรับเลี้ยงสัตว์ ผ่านด่านการค้าที่ อ. แม่สอด จ. ตาก โดยได้รับการยกเว้นภาษีนำเข้าตั้งแต่วันที่ ๑ ก.พ. ๖๕ ถึง วันที่ ๓๑ ส.ค. ๖๕ ตามประกาศของ พณ. ของไทย อย่างไรก็ดี หากนอกเหนือช่วงเวลาดังกล่าว สินค้าข้าวโพดจะถูกจัดเก็บภาษีนำเข้าสูงสุดที่ร้อยละ ๗๓ เพื่อปกป้องเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดใน ปทท.
          นาย Min Khaing ปธ. สมาคมผู้ประกอบการอุตสาหกรรมการค้าข้าวโพด มม. ได้เปิดเผยข้อมูลว่า ตั้งแต่วันที่ ๑ ก.พ. ๖๕ มม. มีรถบรรทุกขนส่งข้าวโพดเพื่อส่งออกให้ ปทท. จำนวนมาก นอกจากนี้ จะมีการระบายสินค้าข้าวโพดจำนวนมากที่เก็บไว้ในโกดังสินค้าที่เมืองเมียวดีไปยัง ปทท. อีกด้วย         

ในปี งปม. ปี ค.ศ. ๒๐๒๑-๒๐๒๒ มม. ตั้งเป้าจะส่งออกสินค้าข้าวโพดไปยัง ปทท. จำนวน ๑.๕ ล้านตัน ในช่วงฤดูกาลเปิดรับการนำเข้าข้าวโพดของไทย โดยในปี งปม. ที่ผ่านมา มม. ส่งออกสินค้าดังกล่าวไปยัง ปทท. มากกว่า ๑.๗ ล้านตัน คิดเป็นสัดส่วนมากกว่าร้อยละ ๗๐ ของสินค้าข้าวโพดทั้งหมดที่ มม. ส่งออกไปยัง ตปท. (๒.๓ ล้านตัน) โดย ปท. ที่เป็นผู้รับซื้อหลักได้แก่ ไทย จีน อินเดีย เวียดนาม ตามลำดับ ทั้งนี้ มม. สามารถเพาะปลูกและสร้างผลผลิตข้าวโพดได้ตลอดทั้งปีประมาณ ๒.๕ ถึง ๓ ล้านตัน

ที่มา: Global News Light of Myanmar on 11 March 2022
      
Foreign Demand, Kyat Depreciation Drive Corn Price Up To Over K1,000 Per Viss - Global New Light Of Myanmar (gnlm.com.mm)

« Back to Result


Related News