มม. และสหภาพเศรษฐกิจยูเรเชีย (EAEU) ส่งเสริม คสพ. ทาง ศก. ระหว่างกัน

22 Apr 2022
มม. และสหภาพเศรษฐกิจยูเรเชีย (EAEU) ส่งเสริม คสพ. ทาง ศก. ระหว่างกัน

มม. และสหภาพเศรษฐกิจยูเรเชีย (EAEU) ส่งเสริม คสพ. ทาง ศก. ระหว่างกัน

เมื่อวันที่ ๒๔ มี.ค. ๖๕ กระทรวงการลงทุนและ คสพ. ทาง ศก. รปท. มม. ได้ร่วมหารือกับ คมธ. ศก.
ยูเรเชีย (
Eurasian Economic Commission: EEC) เกี่ยวกับแนวทางในการส่งเสริมการค้าและการลงทุนระหว่าง มม. กับสหภาพ ศก. ยูเรเชีย (Eurasian Economic Union: EAEU) ที่กรุงเนปิดอ

นาย Aung Naing Oo รมว. กระทรวงการลงทุนและ คสพ. ทาง ศก. รปท. มม. ได้หยิบยกประเด็นการจัดทำความตกลงความร่วมมือเพื่อส่งเสริมการลงทุนและการค้าแบบทวิภาคีระหว่าง มม. กับ EAEU ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา ศก. ของทั้งสองฝ่าย (win-win situation) นอกจากนี้ ยังได้มีการเสนอแนวทางการปฏิรูปนโยบายการลงทุนและภาคการลงทุนใน ปท. ซึ่งจะช่วยพื้นฟู ศก. จากผลกระทบของการแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ ใน มม. รวมทั้งหารือเกี่ยวกับความร่วมมือด้านอื่น ๆ เช่น ภาคการเกษตรและปศุสัตว์ การผลิตปุ๋ย การผลิตน้ำมันที่ใช้ประกอบอาหาร การพัฒนาอุตสาหกรรมไฟฟ้าและพลังงาน การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การเพิ่มมูลค่าการส่งออกสินค้าไปยัง ปท. สมาชิก EUEA เป็นต้น

ขณะที่นาย Andrey Diansky ผู้แทน EEC และ ปธ. สมาคมมิตรภาพและความร่วมมือ มม. – รซ. (Myanmar-Russia Association for Friendship and Cooperation) ได้หารือเกี่ยวกับโอกาสในการส่งเสริมความร่วมมือด้านการส่งเสริมอุตสาหกรรม การค้าและการลงทุนใน มม. โดยมองว่า มม. มีศักยภาพในการพัฒนาภาคไฟฟ้าและพลังงาน ภาคการเกษตรและการปศุสัตว์ ภาคอุตสาหกรรมเหมืองแร่ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ภาคการสื่อสารและโทรคมนาคม อุตสาหกรรมการผลิตและการเงิน ในโอกาสนี้ ฝ่าย มม. ได้อธิบายกฎระเบียบ
ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนใน มม. รวมทั้งโอกาสด้านการลงทุนใน มม. เพิ่มเติม

ที่มา:    นสพ. Global News Light of Myanmar วันที่ ๒๕ มี.ค. ๖๕

« Back to Result


Related News