Business Information Center (BIC) - E-Newsletter, No. 1/2023

10 Feb 2023
Business Information Center (BIC) - E-Newsletter, No. 1/2023

สรุปข่าวสารด้านเศรษฐกิจและความเคลื่อนไหวในภาคธุรกิจของเมียนมาในช่วงเดือนมกราคม 2566

 

ศูนย์ข้อมูลธุรกิจไทยในเมียนมา สถานเอกอัครรชาชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง ขอรายงานข่าวสารด้านเศรษฐกิจและประเด็นความเคลื่อนไหวในภาคธุรกิจในเมียนมาที่สำคัญในช่วงที่ผ่านมา ดังนี้ 

 

For further information, please click: Issue No.1 Page 1 Issue No.1 Page 2  Issue No.1 Page 3 Issue No.1 Page 4

« Back to Result


Related News