เอกอัครราชทูตณ กรุงย่างกุ้ง ส่งเสริมความร่วมมือด้านธุรกิจระหว่างไทยกับเมียนมา ในสาขาการก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐาน

4 เมษายน 2561
เอกอัครราชทูตณ กรุงย่างกุ้ง ส่งเสริมความร่วมมือด้านธุรกิจระหว่างไทยกับเมียนมา ในสาขาการก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐาน

เมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๑ นายจักร บุญ-หลง เอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง เป็นประธานการประชุมระหว่างผู้บริหารสมาคมผู้ได้รับใบอนุญาตก่อสร้างของเมียนมา (Myanmar Licensed Contractors Association – MLCA) และคณะกรรมการสมาคมนักธุรกิจไทยในเมียนมา(Thai Business Association of Myanmar – TBAM) โดย MLCA ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ๒๕๕๙ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐานของเมียนมา ปัจจุบันมีสมาชิก ๘๐๐ บริษัทในสาขาการก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐาน และมีส่วนร่วมในโครงการพัฒนาเมืองใหม่ของรัฐบาลภาคย่างกุ้ง ในการหารือครั้งนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับโอกาสความร่วมมือระหว่าง MLCA กับบริษัทไทย เนื่องจากไทยมีผู้จำหน่ายวัสดุก่อสร้าง มีธนาคารที่ให้บริการระหว่างประเทศ และมีบริษัทด้านการค้าขาย ทั้งนี้ MLCA เชิญชวนให้นักลงทุนเข้ามามีส่วนร่วมในโครงการพัฒนาเมืองใหม่ของย่างกุ้ง และแสดงความสนที่จะร่วมมือกับบริษัทไทยในด้านการบำบัดน้ำ ระบบน้ำในเขตอุตสาหกรรม วัสดุก่อสร้าง การเคหะ และโครงการพัฒนาพื้นที่ชายแดน และ TBAM ได้เสนอเป็นสะพานเชื่อมโยง MLCA กับบริษัทไทยในสาขาที่เกี่ยวข้อง และพร้อมช่วยแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับโครงการของ MLCA ให้แก่นักธุรกิจไทยในวงกว้าง


For further information, please click: Press Release - 3 April 2018 - MLCA


« Back to Result