เอกอัครราชทูตณ กรุงย่างกุ้ง ส่งเสริมการแบ่งปันองค์ความรู้ระหว่างนักธุรกิจจากประเทศต่าง ๆ ในกรุงย่างกุ้ง

6 เมษายน 2561
เอกอัครราชทูตณ กรุงย่างกุ้ง ส่งเสริมการแบ่งปันองค์ความรู้ระหว่างนักธุรกิจจากประเทศต่าง ๆ ในกรุงย่างกุ้ง

เมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๑ นายจักร บุญ-หลง เอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง         ได้กล่าวเปิดงานสัมมนาระหว่างสมาคมนักธุรกิจไทยในเมียนมาและสภาหอการค้าออสเตรเลีย     ในเมียนมาเรื่องการปฏิรูปบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานด้านการเงินโดยเอกอัครราชทูตฯได้เสนอแนะให้บริษัทที่จะเข้าสู่ตลาดเมียนมาเตรียมตัวล่วงหน้าด้วยการศึกษาข้อมูลเศรษฐกิจเมียนมา  สภาพแวดล้อมด้านธุรกิจ นโยบาย กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง วัฒนธรรมท้องถิ่น และ    การวางแผนด้านการเงินที่ดี นอกจากนี้ นางสาว Kim Chawsuผู้อำนวยการ บริษัท New Yangon Development Corporation และนางสาว Belinda Neo ผู้อำนวยการบริษัท PWC Myanmar ได้บรรยายสรุปเรื่องความสำคัญของเอกสารสถานะทางการเงินและมาตรฐานการรายงานด้านการเงินระหว่างประเทศ ซึ่งจะเสริมสร้างสถานะของบริษัทในการขอรับเงินกู้จากธนาคารและการหาหุ้นส่วนด้านธุรกิจ


For further information, please click: Press Release - 5 April 2018 - TBAM Morning Talk 12

 


« Back to Result