สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง บรรยายสรุปเรื่องความสัมพันธ์ไทย-เมียนมา ให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัย

11 เมษายน 2561
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง บรรยายสรุปเรื่องความสัมพันธ์ไทย-เมียนมา ให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัย

เมื่อวันที่ ๖ เมษายน๒๕๖๑นางสาววีรกา มุทิตาภรณ์ อัครราชทูตที่ปรึกษาพร้อมด้วย     นางสาววาลิกา อภยะศิริ ที่ปรึกษาฝ่ายการพาณิชย์ ได้ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปแก่นักศึกษาปี ๔ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำนวน ๓๓ คน ซึ่งได้ออกแบบผลิตพันธ์เพื่อส่งออกต่างประเทศ และเยือนเมียนมาเพื่อสำรวจตลาด โดยอัครราชทูตที่ปรึกษาได้เน้นเรื่องนโยบายต่างประเทศของไทยต่อประเทศเพื่อนบ้าน ความสัมพันธ์อันยาวนานทางประวัติศาสตร์ระหว่างไทยกับเมียนมา กลไกในการแลกเปลี่ยนระดับสูงผ่านคณะกรรมาธิการต่างๆ นโยบายเพื่อส่งเสริมความเชื่อมโยงระหว่างประเทศ และการส่งเสริมความร่วมมือเพื่อการพัฒนา นอกจากนี้ อัครราชทูตที่ปรึกษายังได้กล่าวถึงกิจกรรมเพื่อเฉลิมฉลองครบรอบความสัมพันธ์ทางการทูต ๗๐ ปี ระหว่างไทยกับเมียนมาในปี ๒๕๖๑ อาทิ การแสดงโขน นิทรรศการด้านศิลปะ และการสร้างเจดีย์ขนาดเล็ก ทั้งนี้ ที่ปรึกษาฝ่ายการพาณิชย์ได้กล่าวถึงโอกาสลงทุนในเมียนมา ความได้เปรียบของพื้นที่ในเชิงยุทธศาสตร์ที่เชื่อมโยงระหว่างตลาดใหญ่ของจีนกับอินเดีย การมีประชากรวัยทำงานจำนวนมากและชนชั้นกลางที่กำลังเติบโต ตลอดจนประเด็นท้าทาย และภารกิจของสำนักงาน

ในการส่งเสริมและอำนวยความสะดวกแก่คนไทยที่สนใจจะดำเนินธุรกิจไทยในเมียนมา


For further information, please click : Press Release - 8 April 2018 - Prince of Songkla University


« Back to Result