สถานเอกอัครราชทูตณ กรุงย่างกุ้งจัดการบรรยายสรุปเรื่อง Myanmar Business Survey และพัฒนาการในรัฐยะไข่ให้แก่นักธุรกิจไทย

11 เมษายน 2561
สถานเอกอัครราชทูตณ กรุงย่างกุ้งจัดการบรรยายสรุปเรื่อง Myanmar Business Survey และพัฒนาการในรัฐยะไข่ให้แก่นักธุรกิจไทย

 

เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๑ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง ได้จัดการบรรยายสรุปเรื่อง “Myanmar Business Survey และพัฒนาการในรัฐยะไข่ให้แก่สมาคมนักธุรกิจไทยในเมียนมา (Thai Business Association of Myanmar – TBAM) โดยนายชาญชัย ถนัดค้าตระกูลหัวหน้าสำนักงาน Roland Berger(RB) ประจำประเทศไทยและนาย Dieter Billenหัวหน้าสำนักงาน RB ประจำประเทศเมียนมากล่าวแนะนำ RB และให้ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการของ RB ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และผลการดำเนินการ Myanmar Business Survey ครั้งที่ ๒ เมื่อปี ๒๕๖๐ ซึ่งทำให้ทราบว่า ความมั่นใจของภาคเอกชนเมียนมาและต่างประเทศต่อเศรษฐกิจเมียนมาปรับลดจากร้อยละ ๗๓ ในปี ๒๕๕๙ เป็นร้อยละ ๔๙ ในปี ๒๕๖๐ โดยปัจจัยหลักได้แก่ นโยบายด้านเศรษฐกิจที่ไม่ชัดเจนการขาดทรัพยากรมนุษย์ที่มีทักษะสูง และระบบไฟฟ้าที่ไม่มีเสถียรภาพ อย่างไรก็ดี RB ตระหนักว่า รัฐบาลเมียนมาได้ดำเนินการปฏิรูปเศรษฐกิจ อาทิ การออกกฎหมายการลงทุนฉบับใหม่ และการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ และสังเกตว่าบริษัทต่างชาติยังคงเข้าเมียนมา ซึ่งเป็นตลาดใหม่ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ยุทธศาสตร์ระหว่างจีนกับอินเดีย ทั้งนี้ RB มีข้อเสนอแนะในการประสบความสำเร็จด้านธุรกิจ ได้แก่ การรักษาชื่อเสียงที่ดีของบริษัท การมีปฏิสัมพันธ์กับรัฐบาลเมียนมาการวางแผนในระยะยาวการลงทุนด้านการฝึกอบรมบุคลากร และการใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ ให้เป็นประโยชน์

ต่อจากนั้นDr. Aung Tun Thetผู้ประสานงานหลักขององค์กรUnion Enterprise for Humanitarian Assistance, Resettlement, and Development in Rakhine (UEHRD) ซึ่งแต่งตั้งโดยรัฐบาลเมียนมาได้ให้เกียรติบรรยายเรื่องสถานการณ์ล่าสุดและนโยบายของรัฐบาลเมียนมาในการส่งเสริมแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนในรัฐยะไข่ พร้อมเชิญชวนให้นักธุรกิจไทยสนับสนุนการพัฒนาด้านสังคมและเศรษฐกิจในรัฐยะไข่ด้วยการลงทุนในภาคการเกษตร ปศุสัตว์

การประมง น้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ การท่องเที่ยว และการฝึกอบรมด้านวิชาชีพ


For further information, please click: Press Release - 5 April 2018 - Roland Berger and Dr. Aung Tun Thet


« Back to Result