เอกอัครราชทูตนำคณะนักธุรกิจไทยเข้าเยี่ยมคารวะมุขมนตรีรัฐคยา

30 พฤษภาคม 2561
เอกอัครราชทูตนำคณะนักธุรกิจไทยเข้าเยี่ยมคารวะมุขมนตรีรัฐคยา
เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 นายจักร บุญ-หลง เอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง ได้นำคณะนักธุรกิจของสมาคมนักธุรกิจไทยในเมียนมาจำนวน 11 คน จากหลากหลายธุรกิจ เข้าเยี่ยมคารวะ นาย L Phuang Cho มุขมนตรีรัฐคยา พร้อมคณะรัฐมนตรีรัฐคยา นาย Thein Myintประธานสภาหอการค้าและอุตสาหกรรมรัฐคยา ที่เมืองลอยกอ เมืองหลวงของรัฐคยา โดยทูตจักรฯ ได้กล่าวถึงความสำคัญที่รัฐบาลไทยให้กับการส่งเสริมความสัมพันธ์กับทุกรัฐของเมียนมา ทั้งในมิติด้านการเมืองและเศรษฐกิจ รวมทั้งเป็นโอกาสให้นักธุรกิจไทยได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับลู่ทางการค้าการลงทุนจากภาครัฐและภาคเอกชนของเมียนมาโดยตรง

นาย L Phuang Cho กล่าวว่ารัฐคยาต้อนรับการลงทุนจากต่างประเทศ และให้ความสำคัญกับการลงทุนในสาขา (1) การท่องเที่ยวและการโรงแรม (2) พลังงานนำ้ (3) การเกษตร (4) โลจิสติกส์ (5) การก่อสร้าง และ (6) เขตอุตสาหกรรม


For further information, please click: PR - Meeting with Kayah State government and CCI

« Back to Result