งานแถลงข่าวเรื่องงานสัมมนาด้านเศรษฐกิจ “Myanmar Insight 2018”

18 มิถุนายน 2561
งานแถลงข่าวเรื่องงานสัมมนาด้านเศรษฐกิจ “Myanmar Insight 2018”

เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ นายจักร บุญ-หลง เอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง        ได้กล่าวเปิดงานแถลงข่าวเรื่องงานสัมมนาด้านเศรษฐกิจ “Myanmar Insight 2018” ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ ที่โรงแรม Shangri-La กรุงเทพฯ โดยเป็นหนึ่งในกิจกรรมเพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ ๗๐ ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-เมียนมา และเป็นโครงการความร่วมมือระหว่างสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง กับสมาคมนักธุรกิจไทยในเมียนมา (Thai Business Association of Myanmar – TBAM) โดยได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากกรมบริหารการลงทุน       และบริษัท (Directorate of Investment and Company Administration – DICA) ของเมียนมา


For further information, please click: Press Release - 14 June 2018 - Press Conference on Myanmar Insight 2018


« Back to Result