เอกอัครราชทูตณ กรุงย่างกุ้ง ส่งเสริมความร่วมมือไทย-เมียนมา เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ ในการขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจ

2 กรกฎาคม 2561
เอกอัครราชทูตณ กรุงย่างกุ้ง ส่งเสริมความร่วมมือไทย-เมียนมา เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ ในการขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจ

เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ นายจักร บุญ-หลง เอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง      ได้กล่าวเปิดงานการฝึกอบรมด้านการตลาดในยุคดิจิตอลสำหรับผู้ประกอบการภายใต้โครงการ“KBank Biz Plan Challenge 2018: The Digital Marketing for Digital Entrepreneur” ที่โรงแรม Melia กรุงย่างกุ้ง ร่วมกับนาย Han Thar Myint ประธานคณะกรรมการกลาง ด้านเศรษฐกิจของพรรค NLD และนายพัฒนพงศ์ ตัณท์สมบูรณ์ผู้ช่วยกรรมการผุ้จัดการ ธนาคารกสิกรไทยโดยโครงการ Biz Plan Challenge เป็นความร่วมมือระหว่างหน่วยงานไทยและเมียนมาฝ่ายไทยประกอบด้วยธนาคารกสิกรไทยและมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และฝ่ายเมียนมาประกอบด้วยกระทรวงอุตสาหกรรม สถาบัน Renaissance Institute ซึ่งเป็นสถาบันที่เน้นนโยบายด้านการปฏิรูปเศรษฐกิจเมียนมา และสหพันธ์สภาหอการค้าและอุตสาหกรรมเมียนมา  ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวเป็นหนึ่งในกิจกรรมของธนาคารกสิกรไทย ที่ร่วมมือกับภาครัฐและภาคเอกชนของเมียนมา เพื่อส่งเสริมการพัฒนาสาขา SME และบทบาทของ SME ในการขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจของเมียนมา 


For further information, please click : Press release - 30 June 2018 - KBank Biz Plan Challenge


« Back to Result