คณะผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีเยือนเมียนมา

7 กันยายน 2561
คณะผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีเยือนเมียนมา

ระหว่างวันที่ ๓ – ๔ กันยายน ๒๕๖๑ นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ หัวหน้าผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีและคณะ ได้เดินทางเยือนย่างกุ้ง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพบหารือกับสถาเอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง หน่วยราชการไทยในเมียนมา หรือ ทีมประเทศไทย สมาคมนักธุรกิจไทยในเมียนมาและนักงทุนไทยในเมียนมา ตลอดจนสหพันธ์สภาหอการค้าและอุตสาหกรรมของเมียนมา เพื่อนำผลการพบปะหารือข้างต้นไปประกอบการกำหนดนโยบายเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อนำเรียนเสนอฐบาลไทยพิจารณาดำเนินการต่อไป ทั้งนี้ คณะผู้ตรวจฯเห็นว่าเมียนมาเป็นประเทศเพื่อนบ้านที่สำคัญและควรสนับสนุนการแลกเปลี่ยนการเยือนในทุกระดับ ซึ่งจะช่วยให้การดำเนินภารกิจต่างประเทศเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้านเกิดผลเป็นรูปธรรม

คณะผู้ตรวจฯ กับสถานเอกอัครราชทูตฯทีมประเทศไทย ภาคเอกชนไทยในเมียนมา เห็นพ้องว่าไทยและเมียนมาควรผลักดันให้เกิดการขับเคลื่อนในมิติต่าง ๆ ที่ส่งเสริมการดำเนินความสัมพันธ์ทวิภาคีที่ใกล้ชิด อาทิ() การรักษาพลวัตของการแลกเปลี่ยนการเยือนในทุกระดับอย่างต่อเนื่อง () การเพิ่มกิจกรรมร่วมระหว่างหน่วยงานไทยกับหน่วยงานเมียนมา อาทิ โครงการเพิ่มขีดความสามารถในสาขาต่าง ๆ การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์เพื่อสนับสนุนการพัฒนาร่วมกันในลักษณะ capacity building() การเพิ่มความร่วมมือด้านการเงินการคลัง และการธนาคาร () การปรับปรุงโลจิสติกส์และความเชื่อมโยงระหว่างไทยกับเมียนมา และ () การร่วมกันเสริมสร้างเครือข่ายระหว่างรัฐบาลและธุรกิจในภูมิภาค ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลไทยที่จะเสริมสร้างหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์โดยธรรมชาติระหว่างไทยกับเมียนมา และก้าวไปข้างหน้าพร้อมกันในประชาคมอาเซียนที่เข้มแข็ง

 

****************************************


« Back to Result