เอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง กล่าวเปิดงาน Morning Talk ครั้งที่ ๑๔ ของสมาคมนักธุรกิจไทยในเมียนมา

1 ตุลาคม 2561
เอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง กล่าวเปิดงาน Morning Talk ครั้งที่ ๑๔  ของสมาคมนักธุรกิจไทยในเมียนมา

เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๑ นายจักร บุญ-หลง เอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง กล่าวเปิดงานMorning Talk ครั้งที่ ๑๔ ของสมาคมนักธุรกิจไทยในเมียนมา (Thai Business Association of Myanmar – TBAM) ในหัวข้อกฎระเบียบการอนุญาตให้ดำเนินธุรกิจการค้าปลีกและการขายส่งและระบบการจดทะเบียนออนไลน์ MyCo” โดยมีนาง Cho Thet Mu รองผู้อำนวยการ กรมการค้า กระทรวงพาณิชย์เมียนมา และนาย Myo Min ผู้อำนวยการ กองกิจการบริษัท กรมบริการการลงทุนและบริษัท ร่วมเป็นวิทยากร

 

ในคำกล่าวเปิดงาน เอกอัครราชทูตฯ ได้สนับสนุนกิจกรรมของ TBAM ซึ่งมีวัตถุประสงค์        ให้สมาชิกดำเนินธุรกิจตามกฎหมายและกฎระเบียบล่าสุดของเมียนมา แสวงหาโอกาสใหม่ ๆ    ด้านการค้าการลงทุน และมุ่งเน้นการเสริมสร้างความร่วมมือด้านธุรกิจระหว่างไทยกับเมียนมา ทั้งนี้ หัวข้อการบรรยายใน Morning Talk ครั้งที่ ๑๔ นี้จัดขึ้นในเวลาที่เหมาะสม เนื่องจากกระทรวงพาณิชย์เมียนมาได้ออกประกาศที่ ๒๕/๒๐๑๘ เรื่อง การร่วมทุนด้านการค้าปลีกและการขายส่งเมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑ และกฎหมายบริษัทเมียนมา ซึ่งรวมถึงระบบจดทะเบียนบริษัทออนไลน์ Myanmar Companies (MyCo) มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ โดยพัฒนาการทั้งสองเรื่องสะท้อนถึงนโยบายของรัฐบาลเมียนมาที่เปิดกว้างด้านเศรษฐกิจมากขึ้น และการก้าวสู่เศรษฐกิจยุคดิจิตอล ด้วยการเปิดสาขาให้ชาวต่างชาติเข้ามาลงทุนได้มากขึ้น และการพัฒนาพื้นที่ดิจิตอล ของเมียนมา สุดท้าย ไทยมองเมียนมาเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์โดยธรรมชาติ (Natural Strategic Partner) และพร้อมที่จะร่วมมือกับเมียนมาในการก้าวสู่เศรษฐกิจ ๔.๐ หรือเศรษฐกิจที่มีมูลค่าเพิ่มและขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมสำหรับยุคดิจิตอล


« Back to Result