สถานเอกอัครราชทูตฯ สนับสนุนความร่วมมือระหว่างไทยกับเมียนมา ในภาคธนาคารและการบริหารธุรกิจ

5 พฤศจิกายน 2561
สถานเอกอัครราชทูตฯ สนับสนุนความร่วมมือระหว่างไทยกับเมียนมา ในภาคธนาคารและการบริหารธุรกิจ

เมื่อวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ นายณรงค์ บุญเสถียรวงศ์ อุปทูต ณ กรุงย่างกุ้ง ได้เข้าร่วม      านแถลงข่าวพิธีลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่างสถาบันการธนาคารของเมียนมากับคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่โรงแรม Sule Shangri-La กรุงย่างกุ้ง โดยในเบื้องต้น MOU ดังกล่าวจะมีทุนการศึกษา จำนวน ๓๐ ทุน เพื่อศึกษาในหลักสูตร Global Executive MBA(GEMBA) ซึ่งเน้นการศึกษาในสาขาธนาคาร และการบริหารธุรกิจนานาชาติ ที่คณะพาณิชยศาสตร์ฯ

 

นาย Myint Thaungรัฐมนตรีวางแผนและการคลัง รัฐบาลภาคย่างกุ้ง ได้กล่าวต้อนรับหลักสูตร GEMBA ซึ่งจะช่วยให้ผู้บริหารของเมียนมามีความแข่งขันมากขึ้น และเห็นถึงความสำคัญของอุดมศึกษาในการเสริมสร้างประชากรวัยทำงาน และส่งเสริมการพัฒนาด้านเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน นาย Than Zawรองประธานสมาคมธนาคารแห่งเมียนมา เห็นว่า หลักสูตร GEMBA จะช่วยบรรลุหนึ่งในวัตถุประสงค์ของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community – AEC) ในการส่งเสริมการบูรณาการและการกำหนดมาตรฐานในระดับภูมิภาค รวมทั้งการแบ่งปันความเชี่ยวชาญระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนให้มากขึ้น โดยมี รศ. เกศินิ วิฑูรชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ รศ. ดร. พิภพ อุดร คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์ฯ ร่วมให้ข้อมูลเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และ GEMBA ด้วย

 

อุปทูตได้สนับสนุนการขยายความร่วมมือระหว่างไทยกับเมียนมาในการแลกเปลี่ยนข้อมูล และการเพิ่มขีดความสามารถ เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจไปร่วมกันโดยคำนึงถึงการส่งเสริมมูลค่าการค้าทวิภาคีซึ่งมีช่องทางการค้าชายแดนของสองประเทศ (มูลค่าการค้ากว่าร้อยละ ๘๐ มาจากการค้าชายแดน) และกล่าวถึงบทบาทของธนาคารไทยในเมียนมาในการเชื่อมโยงนักธุรกิจไทยกับนักธุรกิจเมียนมาการส่งเสริมการค้าการลงทุนไทย-เมียนมา รวมทั้งการค้าไทยใช้เงินบาท-จั๊ต และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคม (corporate social responsibility – CSR)ทั้งนี้ ไทยมองเมียนมาเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์โดยธรรมชาติ (Natural Strategic Partner) และพร้อมที่จะร่วมมือกับเมียนมาในการก้าวสู่เศรษฐกิจ ๔.๐ หรือเศรษฐกิจที่มีมูลค่าเพิ่มและขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมสำหรับยุคดิจิตอล


« Back to Result