อุปทูตบรรยายเรื่องการขับเคลื่อนความสัมพันธ์ไทย-เมียนมาในทุกมิติให้แก่ ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ “กิจกรรมดูแลทายาทลูกค้ารายใหญ่ธนาคารออมสิน”

23 พฤศจิกายน 2561
อุปทูตบรรยายเรื่องการขับเคลื่อนความสัมพันธ์ไทย-เมียนมาในทุกมิติให้แก่ ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ “กิจกรรมดูแลทายาทลูกค้ารายใหญ่ธนาคารออมสิน”

เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ นายณรงค์ บุญเสถียรวงศ์ อุปทูต ณ กรุงย่างกุ้งได้รับเชิญ จากธนาคารออมสินและศูนย์ให้คำปรึกษาและพัฒนาผู้บริหารทางธุรกิจแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์บรรยายในหัวข้อ การขับเคลื่อนความสัมพันธ์ไทย-เมียนมาในทุกมิติให้แก่ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ กิจกรรมดูแลทายาทลูกค้ารายใหญ่ธนาคารออมสินร่วมกับนางสาววาลิกา อภยะศิริ ที่ปรึกษาฝ่ายการพาณิชย์ บรรยายเรื่องพัฒนาการที่สำคัญของเศรษฐกิจเมียนมา และการส่งเสริมโอกาสการค้าการลงทุนของไทย ที่โรงแรม Melia กรุงย่างกุ้ง

          อุปทูตได้กล่าวถึงนโยบายของรัฐบาลไทยในการส่งเสริมความสัมพันธ์กับเมียนมาในทุกมิติ เพื่อยกระดับความสัมพันธ์อันใกล้ชิดระหว่างไทยกับเมียนมาในทุกด้าน อันจะส่งผลดีต่อการขยายความร่วมมือกับเมียนมาในหลากหลายสาขา โดยเฉพาะการยกระดับหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระหว่าง ไทยกับเมียนมาอาทิ () การพัฒนาความเชื่อมโยงระหว่างสองประเทศ และการอำนวยความสะดวกด้านการค้าการลงทุน ซึ่งรวมถึงการสร้างโครงสร้างพื้นฐาน และส่งเสริมการเปิดจุดผ่านแดนเพิ่มขึ้น รวมทั้งการผลักดันการค้าโดยตรงในสกุลเงินบาท-จั๊ต() การร่วมมือกับภาคเอกชนไทยในการจัดงานสัมมนาเรื่องเศรษฐกิจเมียนมา และกฎหมายกฎระเบียบใหม่ ๆ ด้านเศรษฐกิจเมียนมา เพื่อให้

นักธุรกิจไทยได้รับทราบข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับพัฒนาการด้านเศรษฐกิจ โดยเฉพาะโอกาสการค้าการลงทุน เช่น กฎหมายการลงทุนเมียนมา และกฎหมายบริษัทเมียนมา ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อปี ๒๕๖๐ และปี ๒๕๖๑ ตามลำดับ และ () การจัดโครงการนำนักธุรกิจไทยไปสำรวจเส้นทางและพื้นที่ที่มีโอกาสขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับเมียนมา โดยเฉพาะพื้นที่ตามแนวชายแดนกับไทย

นอกจากนี้ ที่ปรึกษาฝ่ายการพาณิชย์กล่าวถึงบทบาทของสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศณ กรุงย่างกุ้ง ในการส่งเสริมโอกาสการค้าการลงทุนของนักธุรกิจไทยในเมียนมา เช่น() การเชื่อมโยงนักธุรกิจไทยกับนักธุรกิจเมียนมาและตลาดเมียนมา รวมทั้งการจัดกิจกรรม business matching() การจัดงานแสดงสินค้าใหญ่ประจำปีTop Thai Brands ที่กรุงย่างกุ้ง และงาน Mini Thailand Week ในเมืองอื่น ๆ ของเมียนมาและ () การเป็นศูนย์ข้อมูลด้านการค้าการลงทุนในเมียนมาโดยสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับศักยภาพและโอกาสด้านธุรกิจในเมียนมา เนื่องจากเมียนมาอุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรธรรมชาติ และประมาณร้อยละ ๖๐ ของประชากรเมียนมาอยู่ในวัยทำงาน รวมทั้งมีหลายสาขาที่กำลังเติบโต เช่น การท่องเที่ยว ธุรกิจบันเทิง และภาคบริการ ตลอดจนรัฐบาลเมียนมาได้ปฏิรูปเศรษฐกิจด้วยการปรับกฎหมายและกฎระเบียบด้านเศรษฐกิจให้ทันสมัยมากขึ้นเพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมด้านธุรกิจและอำนวยความสะดวกให้แก่นักลงทุนจากต่างประเทศ« Back to Result