สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง ให้การต้อนรับผู้บริหารและบุคลากร จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

25 มกราคม 2562
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง ให้การต้อนรับผู้บริหารและบุคลากร จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๒ นางสุพัตรา ศรีไมตรีพิทักษ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ และสมาคมนักธุรกิจไทยในเมียนมา (Thai Business Association of Myanmar - TBAM) ได้ต้อนรับผู้บริหารและบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ซึ่งเดินทางไปเมียนมา ระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๒ มกราคม ๒๖๕๒ เพื่อสำรวจโอกาสการสร้างเครือข่ายด้านวิชาการและความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาของเมียนมา

สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้บรรยายเรื่องภาพรวมด้านการเมืองและเศรษฐกิจของเมียนมา และผู้แทนของสมาคมนักธุรกิจไทยในเมียนมาได้บรรยายเกี่ยวกับประสบการณ์ในการทำธุรกิจในเมียนมา โดยมีการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับโอกาสการสร้างความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างไทยกับเมียนมา รวมทั้งแนวทางการสนับสนุนทุนความร่วมมือด้านการศึกษา การรับนักศึกษาชาวเมียนมาเดินทางไปศึกษาที่ประเทศไทย ตลอดจนการแสวงหาลู่ทางในการต่อยอดการพัฒนาบุคลากรเพื่อป้อนตลาดธุรกิจในเมียนมา โดยใช้กลไก ความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาของไทย


« Back to Result