การประชุมคณะกรรมการประสานงานร่วมระหว่างไทย-เมียนมา เพื่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายและพื้นที่โครงการที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ ๙

8 ตุลาคม 2562
การประชุมคณะกรรมการประสานงานร่วมระหว่างไทย-เมียนมา เพื่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายและพื้นที่โครงการที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ ๙

เมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ได้เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการประสานงานร่วมระหว่างไทย-เมียนมาเพื่อการพัฒนา
เขตเศรษฐกิจพิเศษทวายและพื้นที่โครงการที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ ๙
(The 9th Myanmar-Thailand Joint Coordinating Committee (JCC) Meeting for the Comprehensive Development in the Dawei Special Economic Zone and Its Related Project Areas) ที่กรุงเนปิดอ ประเทศเมียนมา โดยมี
ดร.
Than Myint รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เมียนมา เป็นประธานร่วม

ทั้งสองฝ่ายได้หารือในประเด็นสำคัญ ได้แก่ ๑) การพัฒนาโครงการเศรษฐกิจพิเศษทวายระยะแรก (Initial Phase) และระยะสมบูรณ์ (Full Phase) ควบคู่กัน๒) การก่อสร้างถนนสองช่องทางเชื่อมระหว่าง
เขตเศรษฐกิจพิเศษทวายกับชายแดนไทย-เมียนมา บริเวณด่านบ้านทิกิ-พุน้ำร้อน
โดยเป็นความร่วมมือ
ด้านเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำระหว่างสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.) กับกระทรวงก่อสร้างเมียนมา ๓) การจัดการประชุมคณะกรรมการร่วมระดับสูงระหว่างไทย-เมียนมาครั้งที่ ๕
(The 5thMeeting of Myanmar-Thailand Joint High Level Committee (JHC) Meeting
for the Comprehensive Development in the Dawei Special Economic Zone and Its Related Project Areas) ที่กรุงเนปิดอ ซึ่งน่าจะมีขึ้นก่อนเทศกาลสงกรานต์ปี ๒๕๖๓

ทั้งสองฝ่ายได้ตอกย้ำพันธกรณีที่จะผลักดันให้เขตเศรษฐกิจพิเศษทวายมีความคืบหน้าที่รวดเร็วขึ้น เพื่อการบูรณาการด้านเศรษฐกิจและการส่งเสริมการเชื่อมโยงอย่างไร้รอยต่อของทั้งสองประเทศและภูมิภาคอาเซียน โดยเฉพาะตามแนวคิดการพัฒนาSouthern Economic Corridor


« Back to Result