เอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือโครงการ "Yangon Amata Smart & Eco City"

3 กุมภาพันธ์ 2563
เอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือโครงการ "Yangon Amata Smart & Eco City"
เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๓ นางสุพัตรา ศรีไมตรีพิทักษ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง เข้าร่วมพิธีลงนาม Joint Venture Agreement และ Land Lease Agreement ระหว่างกรมการพัฒนาเมืองและการเคหะ (Department of Urban and Housing Development) กระทรวงก่อสร้างเมียนมา กับบริษัท อมตะ เอเชีย (เมียนมา) จำกัด เพื่อดำเนินโครงการ Yangon Amata Smart & Eco City ที่โรงแรมเคมปินสกี้ กรุงเนปิดอ โดยมีนาย Han Zaw รัฐมนตรีว่าการกระทรวงก่อสร้าง นาย Kyaw Lin รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงก่อสร้าง นาง Nilar Kyaw รัฐมนตรีไฟฟ้า อุตสาหกรรม คมนาคม และการสื่อสาร รัฐบาลภาคย่างกุ้ง นาย Aung Naing Oo ปลัดกระทรวงการลงทุนและความสัมพันธ์เศรษฐกิจระหว่างประเทศ และนายวิกรม กรมดิษฐ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท อมตะ คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมงาน
นอกจากนี้ ผู้แทนโครงการ Yangon Amata Smart & Eco City ยังได้ลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือกับบริษัทเอกชนอื่น ๆ จากไทยและญี่ปุ่นที่มีธุรกิจในไทยและได้ร่วมทำงานกับ AMATA ใoประเทศไทยอยู่แล้วเพื่อเป็นหุ้นส่วนในการก่อสร้างและพัฒนาโครงการข้างต้น เช่น ปตท. (น้ำมันและก๊าซ) SCG (อุปกรณ์ก่อสร้างและปูนซีเมนต์) และบริษัท Yangon Industrial Gas จำกัด (ก๊าซอุตสาหกรรม)
โครงการ Yangon Amata Smart & Eco City ตั้งอยู่ที่เขต East Dagon ของกรุงย่างกุ้ง มีพื้นที่ประมาณ ๒,๐๐๐ เอเคอร์ มีเป้าหมายในการสร้างนิคมอุตสาหกรรมที่มีเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ก้าวหน้า
และอยู่บนพื้นฐานของความใส่ใจต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการสร้างงานกว่า ๓๓,๐๐๐ อัตราด้วย

« Back to Result