เอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง เข้าร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์ (Groundbreaking Ceremony) โครงการก่อสร้าง Yangon Amata Smart and Eco City

27 ธันวาคม 2563
เอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง เข้าร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์ (Groundbreaking Ceremony)  โครงการก่อสร้าง Yangon Amata Smart and Eco City

เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ นางสุพัตรา ศรีไมตรีพิทักษ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง ได้เข้าร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์ (Groundbreaking Ceremony) โครงการ Yangon Amata Smart and Eco City ณ พื้นที่การก่อสร้างของโครงการ เขต East Dagon ภาคย่างกุ้ง โดยมีบุคคลสำคัญฝ่ายเมียนมา เข้าร่วมในพิธีดังกล่าวด้วย อาทิ นาย Phyo Min Thein มุขมนตรีภาคย่างกุ้ง นาย Tin Muang Tun ประธานรัฐสภาภาคย่างกุ้ง นาย Min Thein อธิบดีกรมพัฒนาเมืองและการเคหะ (Department of Urban and Housing Development-DUHD) กระทรวงการก่อสร้างเมียนมา นาย Thant Sin Lwin อธิบดีกรมบริหารการลงทุนและบริษัท (Directorate of Investment and Company Administration-DICA) กระทรวงการลงทุนและความสัมพันธ์เศรษฐกิจระหว่างประเทศเมียนมา ในพิธีนี้ ได้มีการฉายคลิปวิดีทัศน์ของนายอาสา สารสิน อดีตราชเลขาธิการและอดีตเอกอัครราชทูต ในฐานะประธานบริษัท Amata City จำกัด และนายวิกรม กรมดิษฐ์ ประธานบริษัท Amata Corporation จำกัด (มหาชน) ซึ่งได้กล่าวความสำคัญของโครงการตามด้วยการกล่าวของมุขมนตรีภาคย่างกุ้งและเอกอัครราชทูตฯ

ในการนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้กล่าวแสดงความยินดีกับกรมพัฒนาเมืองและการเคหะเมียนมา รัฐบาลภาคย่างกุ้ง และบริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) และย้ำว่า โครงการดังกล่าวเป็นตัวอย่างที่ดีของความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์โดยธรรมชาติ (Natural Strategic Partners) ระหว่างไทยกับเมียนมา โครงการนี้ มุ่งเน้นการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมการผลิตของเมียนมาและการพัฒนาเมืองในภาคย่างกุ้ง อันจะนำไปสู่การสร้างงานให้กับประชาชนเมียนมาโดยภาคเอกชนมีบทบาทนำตามเป้าหมายของแผนการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Myanmar Sustainable Development Plan-MSDP) และแผนสนับสนุนการลงทุน (Myanmar Investment Promotion Plan-MIPP) ของเมียนมา นอกจากนี้ โครงการดังกล่าวยังช่วยส่งเสริมการพัฒนาความเชื่อมโยงระหว่างประเทศ โดยเฉพาะตามแนวคิดระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก (East-West Economic Corridor-EWEC) ซึ่งจะเชื่อมระหว่างเมียนมา ไทย ลาว และเวียดนาม และการส่งเสริมการค้าระดับภูมิภาคโดยประเทศสมาชิกจะได้ประโยชน์จากความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (Regional Comprehensive Economic Partnership: RCEP) ที่เพิ่งมีการลงนามไปเมื่อเร็ว ๆ นี้

โครงการ Yangon Amata Smart and Eco City เป็นโครงการร่วมทุนระหว่างกรมการพัฒนาเมืองและการเคหะ กระทรวงการก่อสร้างเมียนมา กับบริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) โครงการครอบคลุมพื้นที่ในเขต East Dagon และ South Dagon โดยมีพื้นที่โครงการทั้งสิ้นประมาณ ๒,๐๐๐ เอเคอร์ ประกอบด้วยโครงการทั้งสิ้น ๕ ระยะ คาดว่า จะแล้วเสร็จในปี ๒๕๖๙ ซึ่งจะช่วยดึงดูดการลงทุนจากต่างชาติเข้าเมียนมา ในมูลค่าประมาณ ๓,๗๕๐,๐๐๐,๐๐๐ ดอลลาร์สหรัฐ และช่วยสร้างงานให้กับประชาชนในพื้นที่มากกว่า ๓๓,๐๐๐ ตำแหน่ง โดยรัฐบาลจะมีรายได้จากภาษีมากกว่า ๖๐ ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปี

          หากภาคเอกชนใดสนใจรับข้อมูลการลงทุนในโครงการดังกล่าวเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ นางสาว Htet Nandar Aung ผู้ประสานงานโครงการ (Project Coordinator) หมายเลขโทรศัพท์ +95 95166757 และอีเมล htetnandaraung@amata.com         

*************************

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง

๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๓

« Back to Result