การเข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์นวัตกรรมด้านอาหารและการฝึกอบรมการอบแห้งผลไม้เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม ภายใต้กองทุน Mekong-Lancang Cooperation Special Fund (2020)

15 สิงหาคม 2565
การเข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์นวัตกรรมด้านอาหารและการฝึกอบรมการอบแห้งผลไม้เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม ภายใต้กองทุน Mekong-Lancang Cooperation Special Fund (2020)

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2565 นายยอดยิ่ง ศุภศรี อัครราชทูตที่ปรึกษา เป็นผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตไทยประจำประเทศเมียนมาเข้าร่วมพิธีเปิด ศูนย์นวัตกรรมด้านอาหารและ การฝึกอบรมการอบแห้งผลไม้เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มภายใต้กองทุน Mekong-Lancang Cooperation Special Fund (2020) ณ สำนักงานการวิจัยและนวัตกรรม กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพร้อมด้วยผู้แทนของสถานเอกอัครราชทูตประเทศภาคีความตกลงลุ่มน้ำโขงที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนส่งเสริมวิจัยนวัตกรรมเพื่อความมั่นคงทางอาหารซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนตามแนวทางเพื่อการพัฒนาภูมิภาคต่อไป


« Back to Result