ข่าวสารนิเทศ : การประชุมเชิงปฏิบัติการด้านพลังงานในกรอบความร่วมมือเอเชีย ภายใต้หัวข้อ “ACD Energy Action Plan: Towards Global Energy Challenges”

25 ตุลาคม 2560
ในวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ กระทรวงการต่างประเทศจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านพลังงานในกรอบความร่วมมือเอเชีย (ACD Workshop on Energy) ภายใต้หัวข้อ “ACD Energy Action Plan: Towards Global Energy Challenges” ที่โรงแรมแชงกรี-ลา โดยการประชุมดังกล่าวจะจัดต่อจากการประชุมโต๊ะกลมรัฐมนตรีพลังงานเอเชียครั้งที่ ๗ (7th Asian Ministerial Energy Roundtable-AMER) ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑ – ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ โดยมีกระทรวงพลังงานเป็นเจ้าภาพ ทั้งนี้ ที่ผ่านมาได้มีการจัดการประชุมด้านพลังงานในกรอบ ACD แล้ว ๒ ครั้ง ครั้งที่ ๑ จัดขึ้นเมื่อเดือนมกราคม ๒๕๖๐ ณ กรุงอาบูดาบี สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และครั้งที่ ๒ เมื่อเดือนสิงหาคม ๒๕๖๐ ที่สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ และการประชุม AMER และ ACD Workshop ที่จะมีขึ้นในครั้งนี้จะเป็นครั้งแรกที่ไทยเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมภายใต้สาขาพลังงาน และจะเป็นกิจกรรมแรกของไทยหลังจากที่ได้ประกาศเป็น Co-Prime Mover ด้านพลังงานที่นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา   
   
การประชุมเชิงปฏิบัติการด้านพลังงานดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และประสบการณ์ รวมทั้งข้อเสนอแนะต่าง ๆ ต่อ ACD Energy Action Plan ซึ่งผลลัพธ์จะสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ข้อที่ ๗ “พลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้” และแนวทางตามข้อตกลงปารีสซึ่งไทยเป็นประเทศภาคี รวมทั้งส่งเสริมบทบาทของไทยด้านพลังงานสะอาด (clean energy) ด้วย
 
ในการประชุมเชิงปฏิบัติการดังกล่าวจะมีการอภิปรายในหัวข้อต่าง ๆ อาทิ “Progress on Sustainable Energy in Pacific Region” โดยผู้แทนจาก UNESCAP รวมทั้งมีการอภิปรายพิเศษจากผู้แทนของหน่วยงานจีนภายใต้หัวข้อ “Contribution of China’s One Belt One Road to ACD Energy Challenges” และผู้แทนของหน่วยงานด้านพลังงานญี่ปุ่นภายใต้หัวข้อ “Green Energy”

« Back to Result