รายงานผลโครงการศึกษาพื้นที่ที่มีศักยภาพในการขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจ ที่ภาคตะนาวศรีและบริเวณด่านสิงขร วันที่ ๒๐ – ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

20 มีนาคม 2561
รายงานผลโครงการศึกษาพื้นที่ที่มีศักยภาพในการขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจ  ที่ภาคตะนาวศรีและบริเวณด่านสิงขร  วันที่ ๒๐ – ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

               ๑.  การสำรวจเส้นทาง

                   ()เส้นทางถนนจากเมืองทวายไปเมืองมะริด ระยะทาง ๒๖๐ กม. ปัจจุบันใช้เวลาเดินทางโดยรถยนต์ ๖ ชม. เป็นเส้นทางสายหลักที่เชื่อมโยงเมืองทวาย ซึ่งเป็นเมืองหลวงกับเมืองมะริด ที่เป็นศูนย์กลางด้านเศรษฐกิจของภาคตะนาวศรี โดยรัฐบาลท้องถิ่นอยู่ระหว่างการปรับปรุงเส้นทาง และคาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน ๓ ปี ทั้งนี้ เมืองมะริดเป็นที่ตั้งของท่าเรือหลักของภาคตะนาวศรี (regional port)นอกเหนือจากท่าเรือทวายและท่าเรือเกาะสอง รวมทั้งมีศักยภาพและโอกาสลงทุนสูงในด้านการประมง ฟาร์มกุ้ง การท่องเที่ยว และไฟฟ้า

()แนวถนนปัจจุบันที่จะสร้างถนน ๒ เลน (เชื่อมโยงเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย (Dawei Special Economic Zone – DSEZ) กับด่านพุน้ำร้อน จังหวัดกาญจนบุรี)ระยะทาง ๑๔๖ กม.ปัจจุบันใช้เวลาเดินทาง ๔ ชม. ๓๐ นาที (และจากด่านพุน้ำร้อนไปกรุงเทพฯ ใช้เวลาอีกประมาณ ๒ ชม.)สภาพถนนเป็นดินลูกรัง และบางส่วนเป็นคอนกรีตที่ไม่ได้รับการดูแลรักษา จึงเป็นหลุมเป็นบ่อ และตัดผ่านภูเขาจึงมีความคดเคี้ยว


For further information, please click: Report on Economic Trip to Taninathryi Region


« Back to Result