Non-paper - Update เศรษฐกิจเมียนมา ช่วงเดือนกันยายน – ตุลาคม ๒๕๖๑

24 ตุลาคม 2561
Non-paper - Update เศรษฐกิจเมียนมา ช่วงเดือนกันยายน – ตุลาคม ๒๕๖๑
  

ในช่วงเดือนกันยายน – ตุลาคม ๒๕๖๑มีข่าวและพัฒนาการด้านเศรษฐกิจของเมียนมาที่น่าสนใจ ดังนี้

 

๑.            การคาดการณ์การเติบโตทางเศรษฐกิจของเมียนมา ปีงบประมาณ๒๕๖๑ ๒๕๖๒

     ของสถานบันต่าง ๆ

 

 

World Bank

ADB

ASEAN+3 Macroeconomic Research Office (AMRO)

การเติบโต

ทางเศรษฐกิจ

ร้อยละ ๖.๒

ต่ำกว่าร้อยละ ๗.๒

ร้อยละ ๗.๔

อัตราเงินเฟ้อ

ร้อยละ ๘.๕

ร้อยละ ๖

ประมาณร้อยละ ๕

 

(๑)  AMRO) เศรษฐกิจเมียนมากำลังฟื้นตัว โดยค่าใช้จ่ายสาธารณะ (public spending) การส่งออกและผลการผลิตในภาคเกษตรเพิ่มขึ้น ๒) AMRO คาดการณ์ว่า นักลงทุนต่างชาติจะเข้ามาลงทุนในเมียนมา อย่างต่อเนื่อง และมีความมั่นใจต่อเมียนมามากขึ้น ๓) Myanmar Sustainable Development Plan 2018 – 2030ของรัฐบาลเมียนมาสนับสนุนการเติบโตของเศรษฐกิจเมียนมาในระยะกลาง ๔) อย่างไรก็ดี สถานการณ์ในรัฐยะไข่และความไม่แน่นอนของสภาวะโลกในเรื่องการค้า และราคาพลังงานทำให้เกิดความเสี่ยงต่อการเติบโตของเศรษฐกิจเมียนมา


For further information, please click: Non-paper - Economic News - Sep to Oct 2018


« Back to Result