โครงการพัฒนาทางด่วนเส้นทางย่างกุ้ง-มัณฑะเลย์ (Yangon-Mandalay Expressway)

15 มิถุนายน 2563
โครงการพัฒนาทางด่วนเส้นทางย่างกุ้ง-มัณฑะเลย์ (Yangon-Mandalay Expressway)

 May Thazin Aye 
ศูนย์ข้อมูลธุรกิจไทยในเมียนมา

ถนนทางด่วนเส้นทางย่างกุ้ง-มัณฑะเลย์ความยาวทั้งสิ้น ๕๘๙ กิโลเมตร ซึ่งเปิดใช้ตั้งแต่เดือนธันวาคม ๒๕๕๓ เป็นการเชื่อมโยงภาคกับเมืองที่สำคัญในเมียนมาหลายแห่ง อาทิ กรุงย่างกุ้ง กรุงเนปิดอ ภาคพะโค ภาคมะก่วย ภาคสะกาย และภาคมัณฑะเลย์

เส้นทางสายนี้เชื่อมเมืองที่มีเศรษฐกิจขนาดใหญ่ ๒ อันดับแรกของเมียนมาเข้าด้วยกันคือกรุงย่างกุ้งกับเมืองมัณฑะเลย์ และยังเชื่อมโยงกับเส้นทางคมนาคมที่สำคัญในภูมิภาค ได้แก่ เส้นทางบนแนวระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันออก (East-West Economic Corridor-EWEC) โครงการทางหลวงเชื่อมอินเดีย เมียนมา และไทย (India-Myanmar-Thailand Trilateral Highway) และทางหลวงเอเชีย (Asian Highway) เพื่อประโยชน์ด้านการส่งเสริม การค้า การลงทุน การขนส่งและโลจิสติกส์ อีกทั้งการส้างเสริมคุณภาพของชีวิตให้แก่ประชาชนตลอดเล้นทาง ขณะเดียวกัน ภาคย่างกุ้งได้มีโครงการก่อสร้างถนนทางด่วนเชื่อมระหว่างเขตเศรษฐกิจพิเศษติละวากับถนนทางด่วนย่างกุ้งมัณฑะเลย์เส้นนี้ด้วยความยาว ๕๗.๘ กิโลเมตร

ถนนเส้นนี้ยังส่งผลต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม ซึ่งเมื่อ ปี ๒๕๖๒ มีนักท่องเที่ยวต่างชาติร้อยละ ๖๖.๔ เดินทางโดยเส้นทางนี้ไปยังกรุงย่างกุ้ง และเมืองมัณฑะเลย์  ซึ่งมีการเชื่อมไปสู่เมืองมรดกโลกของเมียนมา ๒ แห่ง ได้แก่ เมืองแป และเมืองพุกาม และเมืองโบราณสถานแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงในเมียนมาอื่นๆด้วย เช่น เมืองอังวะ เมืองมินกุน เมืองหงสาวดี (พะโค)

กระทรวงก่อสร้างเมียนมามีโครงการปรับปรุงถนนทางด่วนเส้นทางย่างกุ้ง-มัณฑะเลย์ ในวงเงินประมาน ๙๓๖ ล้านดอลลาร์สหรัฐ โครงการนี้เป็นหนึ่งในโครงการของ Project Bank [1] เพื่อการพัฒนาภายใต้เป้าหมาย ตามแผนการพัฒนาเมียนมาอย่างยั่งยืน (Myanmar Sustainable Development Plan - MSDP) เป้าหมายที่ ๓ การสร้างงานและการให้ภาคเอกชนมีบทบาทนำในการพัฒนาเศรษฐกิจ และเป้าหมายที่ ๕ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อคนรุ่นหลังของชาติ และเป็น ๑ ใน ๑๙ โครงการตาม Initial Rolling Priority Pipeline of Potential ASEAN Infrastructure Projects (ด้านคมนาคม พลังงาน และ ICT) ภายใต้ Master Plan on ASEAN Connectivity (MPAC) ๒๐๒๕

กระทรวงก่อสร้างเมียนมาคาดว่า จะเปิดการยื่นซองประกวดราคาภายในปี ๒๕๖๓ และจะเริ่มดำเนินการก่อสร้างภายในปี ๒๕๖๔ และจะแล้วเสร็จภายในปี ๒๕๖๘  

**********************************

 ศูนย์ข้อมูลธุรกิจไทยในเมียนมา 
                                                                                      สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง 
                                                                                                        ๙ มิถุนายน ๒๕๖๓


« Back to Result