เมียนมาเปิดตัวระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าแบบใหม่บนเว็บไซต์

9 พฤศจิกายน 2563
เมียนมาเปิดตัวระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าแบบใหม่บนเว็บไซต์

  May Thazin Aye 
ศูนย์ข้อมูลธุรกิจไทยในเมียนมา


          เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ กรมทรัพย์สินทางปัญญา (Myanmar Intellectual Property Department - MIPD) กระทรวงพาณิชย์เมียนมาได้ประกาศช่วงทดลองเปิดระบบ (soft opening period) การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในรูปแบบออนไลน์  (Online Filing System) บนเว็บไซต์ https://efiling.ipd.gov.mm/efiling/login
          ขณะนี้ เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียนไว้กับ Office of Registration of Deeds (ORD) หรือเครื่องหมายการค้าที่ได้มีการใช้จริง (การใช้ การจำหน่าย หรือ การให้บริการ) แล้วในประเทศเมียนมา สามารถยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าใหม่อีกครั้ง (Re-filing) เพื่อให้ได้รับความคุ้มครองภายใต้กฎหมายเครื่องหมายการค้าฉบับใหม่ในประเทศเมียนมา มิฉะนั้น เครื่องหมายการค้านั้นจะไม่ได้รับความคุ้มครองภายใต้กฎหมายเครื่องหมายการค้าดังกล่าวอีกต่อไป 
         ระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าออนไลน์เป็นผลจากการออกกฎหมายเครื่องหมายการค้า (Trademark Law) ฉบับใหม่ของเมียนมา เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๒ และประกาศกระทรวงพาณิชย์เมียนมา ฉบับที่ ๖๓/๒๐๒๐ ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ ที่ประกาศวันที่ให้เริ่มมีการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในรูปแบบออนไลน์ และระบบของสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าจากแบบ “First-to-Use” ซึ่งให้สิทธิผู้ที่เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ได้มีการใช้ก่อนมีสิทธิก่อนสำหรับเครื่องหมายการค้านั้น ๆ มาเป็นระบบ “First-to-File” ตามกฎหมายเครื่องหมายการค้าฉบับใหม่ ซึ่งให้สิทธิสำหรับผู้ที่ยื่นขอจดทะเบียนก่อนตามวันที่ยื่นขอจดทะเบียน เป็นผู้ที่มีสิทธิในเครื่องหมายการค้านั้นก่อน

  

เอกสารประกอบการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าประกอบด้วย 

๑. รายการสินค้าและภาพเครื่องหมายการค้าที่ได้รับความคุ้มครองตามสิทธิเดิมที่ได้ยื่นเรื่องไว้กับ ORD (Trademark and Goods or service classes) 

๒. สำเนาหนังสือแสดงความเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้า (Declaration of Ownership of Trademark) ในกรณีผู้ที่เคยจดทะเบียนกับระบบเดิมต่อ ORD

๓. สำเนาประกาศโฆษณาในหนังสือพิมพ์ หรือหลักฐานอื่น ๆ ที่แสดงการใช้เครื่องหมายการค้าจนเป็นที่รู้จักของสาธารณชนในประเทศเมียนมา 

๔. หลักฐานแสดงการใช้เครื่องหมายการค้าในเมียนมา 

๕. หลักฐานแสดงการทำการตลาดของสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้านั้น

๖. เอกสารแสดงการชำระภาษี (Tax Receipts) หรือหลักฐานค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการลงทะเบียนเดิม (Other Expense Vouchers) 

๗. หนังสือมอบอำนาจ (Form TM2) ในกรณีที่ผู้ขอจดทะเบียนเครื่องหมายสินค้ากับเจ้าของเครื่องหมายสินค้าไม่ใช่บุคคลเดียวกันกับที่แจ้งไว้ที่ ORD สำหรับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า หรือกรณีการของการโอนเปลี่ยนชื่อเจ้าของเครื่องหมายการค้า

๘. หลักฐานอื่นที่จำเป็น ได้แก่ ภาพเครื่องหมายการค้าที่มีความชัดเจน ชื่อและที่อยู่ปัจจุบันของเจ้าขอเครื่องหมายการค้า 

๙. รายการสินค้าหรือบริการจำแนกประเภท หมวดหมู่สินค้าตามที่กำหนดไว้ใน Nice Classification (เอกสารนี้เป็น ผลจากความตกลงนีซ (Nice Agreement) เมื่อปี ๒๕๐๐ (ค.ศ. ๑๙๕๗) โดยนับตั้งแต่ปี ๒๕๕๖ (ค.ศ. ๒๐๑๓) ได้มีการประกาศหมวดหมู่สินค้าเป็นประจำทุกปี โดยรายละเอียดรายการสินค้าของปี ๒๕๖๔ สามารถเข้าไปดูที่เว็บไซต์ https://www.wipo.int/classifications/nice/en/ITsupport/Version20210101/index.html) ขั้นตอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า สำหรับเจ้าของเครื่องหมายการค้า ซึ่งจะมีการประกาศต่อไป

ขั้นตอนที่ ๑ การขอสมัครบัญชี WIPO Account โดยดาวน์โหลดเอกสารขอยื่นขอจดทะเบียนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (WIPO File Online ID filling System) จาก https://efiling.ipd.gov.mm/efiling/login แล้วกรอกเอกสารนี้ส่งไปยังอีเมล admin@ipd.gov.mm ซึ่งในช่วงแรกจะอนุญาตให้เฉพาะบริษัทกฎหมาย หรือองค์กรที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น ส่วนในช่วงที่สองจึงจะให้สิทธิแก่เจ้าของเครื่องหมายการค้าต่อไป

ขั้นตอนที่ ๒ เมื่อกรมทรัพย์สินทางปัญญาส่งอีเมลแจ้งผลการรับจดทะเบียน พร้อมแจ้งบัญชี WIPO File User Account ชื่อผู้ใช้ (Account name) และรหัสผ่าน (Password) ให้ผู้ขอเข้าจดทะเบียนในระบบและกรอกข้อมูล และเอกสารที่จำเป็นในการขอยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าบนเว็บไซต์ https://efiling.ipd.gov.mm/efiling/login

ขั้นตอนที่ ๓ เมื่อกรอกข้อมูลและรายละเอียดเอกสารที่ครบถ้วนให้กดส่ง (Submit) ในขั้นตอนนี้สามารถกด save ไว้เพื่อจะเข้ามาแก้ไขจัดส่งให้ครบถ้วนได้ 

ขั้นตอนที่ ๔  ผู้ขอจดทะเบียนสามารถตรวจสอบสถานะและส่งข้อมูลไปยังกรมทรัพย์สินทางปัญญา (MIPD) ที่บัญชี (WIPO Account) 

ขั้นตอนที่ ๕  กรมทรัพย์สินทางปัญญาเมียนมาจะแจ้งรายละเอียดการชำระค่าธรรมเนียมการขอทะเบียนเครื่องหมายการค้าและวิธีการชำระเงินในโอกาสแรกต่อไป  


     

           กรณีเจ้าของเครื่องหมายการค้าใหม่ที่ยังไม่ได้จดทะเบียนกับ ORD และไม่ได้มีการใช้จริงในประเทศเมียนมา จะยังไม่สามารถใช้สิทธิในช่วงทดลองเปิด Soft Opening Period นี้ได้ แต่สามารถติดต่อยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ากับกรมทรัพย์สินทางปัญญาเมียนมา (MDIP) ด้วยตนเองได้ หลังจากการเปิดให้บริการการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าอย่างเต็มรูปแบบ (Grand Opening Period) ซึ่งจะมีการประกาศอย่างเป็นทางการต่อไป

     การใช้ระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าออนไลน์นี้สะท้อนให้เห็นว่า ประเทศเมียนมาได้ให้ความสำคัญแก่การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา และมีพัฒนาการที่สำคัญของการเป็นรัฐบาลดิจิทัลด้วยการยกระดับมาตรฐาน การบริหารจัดการด้านทรัพย์สินทางปัญญาให้มีความโปร่งใสและมีความเป็นสากล อีกทั้งยังช่วยสร้างความเชื่อมั่นแก่นักธุรกิจต่างชาติที่ไปลงทุนในเมียนมา


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่

กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์เมียนมา 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่

กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์เมียนมา 

Address : Office (52), Nay Pyi Taw
หมายเลขโทรศัพท์  - +95 67430571 , +95 67430572
หมายเลขโทรสาร: +95 67430571
อีเมล :  ipdept.policyandplanning@gmail


 

 
« Back to Result