ธุรกิจพลังงานในเมียนมา

26 ตุลาคม 2559
ธุรกิจพลังงานในเมียนมา
เมียนมามีศักยภาพในการผลิตพลังงานธรรมชาติสูง เนื่องจากมีทรัพยากรธรรมชาติ ที่อุดมสมบูรณ์ โดยเฉพาะพลังน้ำ แสงอาทิตย์ ถ่านหิน และก๊าซธรรมชาติ ในปี ๒๕๕๗ มูลค่าการส่งออกทั้งหมดของเมียนมาอยู่ที่ ๑๑.๙ พันล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยกว่าร้อยละ ๓๗.๗ ของมูลค่าการส่งออกทั้งหมด หรือคิดเป็น ๔.๔๗ พันล้านดอลลาร์สหรัฐ มาจากการส่งออกก๊าซธรรมชาติ ซึ่งมีประเทศจีนและไทยเป็นผู้นำเข้ามากที่สุด โดยไทยใช้ก๊าซจากเมียนมาเพื่อผลิตไฟฟ้าร้อยละ ๔๒ ของการผลิตไฟฟ้าทั้งหมด   

For further information on Myanmar Energy Business click here: ธุรกิจพลังงานในเมียนมา


« Back to Result