การเสวนาเรื่องธุรกิจก่อสร้างในประเทศเมียนมา

26 ตุลาคม 2559
การเสวนาเรื่องธุรกิจก่อสร้างในประเทศเมียนมา
ด้วยในช่วงกลางปี ๒๕๕๙ ภาคธุรกิจก่อสร้างในเมียนมา โดยเฉพาะในกรุงย่างกุ้ง ซึ่งมี       การเติบโตอย่างมากในช่วงที่ผ่านมา ได้เกิดการสะดุดหยุดชะงักจากการออกระเบียบของรัฐบาลภาคย่างกุ้ง ทำให้การก่อสร้างอาคารสูงหลายโครงการต้องหยุดลง ภาคเอกชนไทยที่เข้ามาดำเนินธุรกิจก่อสร้างในเมียนมาประสบปัญหา สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง จึงได้ร่วมกับสมาคมนักธุรกิจไทยในเมียนมา (Thai Business Association of Myanmar – TBAM) จัดกิจกรรมการเสวนาในหัวข้อ ประสบการณ์การทำธุรกิจก่อสร้างในประเทศเมียนมา ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เพื่อให้นักธุรกิจไทยได้แลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจในเมียนมา โดยมีนักธุรกิจไทยเข้าร่วมการเสวนากว่า ๔๐ คน        มีสาระน่าสนใจ ดังนี้

For further information on Myanmar Construction Sector in Myanmar click here: TBAM Morning Talk Construction Sector in Myanmar

« Back to Result