Non-paper - 9 Nov 2017 - การประชุม Myanmar Global Investment Forum ครั้งที่ ๖ วันที่ ๑๒ – ๑๓ กันยายน ๒๕๖๐ ที่เนปิดอ

15 พฤศจิกายน 2560

๑. ภาพรวม นาย Tony Shale, CEO ของ EuroMoney ในเอเชีย ได้กล่าวเปิด     การประชุม โดยอ้างถึงคาดการณ์การเติบโตทางเศรษฐกิจเมียนมาของ ADB ที่ร้อยละ ๗.๗ ในปี ๒๕๖๐ และคาดการณ์ของ McKinsey ว่า เศรษฐกิจเมียนมาจะขยายตัวถึง ๒๐๐ พันล้านดอลลหาร์สหรัฐ       ในปี ๒๕๖๓ โดย EuroMoney มองว่า FDI ในเมียนมาน่าจะเติบโตอย่างต่อเนื่องจากปัจจัยที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของเมียนมาระหว่างสองตลาดใหญ่ของจีนและอินเดีย การปฏิรูปเศรษฐกิจและกฎหมายการลงทุนฉบับใหม่ของเมียนมา ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ ๑ เมษายน ๒๕๖๐ แต่ก็ตระหนักว่ายังมีประเด็นท้าทายเกี่ยวกับมุมมองของโลกต่อเมียนมา (global perception of Myanmar) ซึ่งรัฐบาลเมียนมาจะต้องเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อไป

๒.     ปาฐกถาของนาย Maung Maung Win รัฐมนตรีช่วยกระทรวงวางแผนและการคลังเมียนมา กล่าวถึงเศรษฐกิจและนโยบายด้านเศรษฐกิจของเมียนมา ซึ่งเน้นประเด็น

(๑)     ศักยภาพทางเศรษฐกิจของเมียนมา โดย ADB คาดการณ์ว่า เศรษฐกิจเมียนมาจะเติบโตร้อยละ ๗.๗ ในปี ๒๕๖๐ และร้อยละ ๘ ในปี ๒๕๖๑ นอกจากนี้ World Bank ยังคาดการณ์ว่า เศรษฐกิจเมียนมาจะเติบโตเฉลี่ยร้อยละ ๗.๑ ต่อปี ใน ๓ ปีข้างหน้า โดยจะมีการลงทุนจากภาครัฐ     และภาคเอกชนด้านบริการโครงสร้างพื้นฐานมากขึ้น และการเติบโตของอุตสาหกรรมเบา

(๒)    รัฐบาลเมียนมาเน้นการพัฒนาอย่างทั่วถึงและอย่างยั่งยืน บนพื้นฐานของ     การปรองดองของชาติและการสร้างงาน รวมทั้งต้อนรับและส่งเสริมการลงทุนด้วยความรับผิดชอบ     ในเมียนมา จึงได้ออกกฎระเบียบ ๗ ข้อ ด้านนโยบายการลงทุนเมื่อปี ๒๕๕๙ (7 points investment policies) เช่น กระบวนการระงับข้อพิพาทที่เชื่อถือได้ และการคุ้มครองสิทธิของนักลงทุน ทั้งนี้ รัฐบาลเมียนมาตระหนักว่า ต้องพัฒนาระบบธนาคารเพื่อส่งเสริมการลงทุนด้วย

(๓)     FDI มีความสำคัญต่อการสร้างงาน การพัฒนาเทคโนโลยี และการเปิดให้    ชาวเมียนมา เข้าถึงแหล่งทุนได้ รัฐบาลเมียนมาจึงได้ส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการลงทุน เสถียรภาพด้านเศรษฐกิจ และการบริหารจัดการด้านการเงินที่ดี

(๔)     รัฐบาลเมียนมาตระหนักถึงความสำคัญของสภาพแวดล้อมด้านธุรกิจในเมียนมา และได้ยกร่างกฎหมาย Myanmar Companies Law โดยความช่วยเหลือจาก ADB เพื่อลดขั้นตอนต่าง ๆ เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจในเมียนมา

(๕)     รัฐบาลเมียนมามีแผนส่งเสริม FDI (Foreign Direct Investment Promotion Plan – FDIPP) ซึ่งได้นำไปสู่การปฏิบัติด้วยความช่วยเหลือจาก JICA โดย (i) ในระยะกลาง FDIPP     (ปี ๒๕๕๙ ๒๕๖๓) จะเสริมสร้างฐานด้านเศรษฐกิจและการลงทุนเพื่อลดความยากจน โดยมีเป้าหมาย FDI ๖ พันล้านดอลลหาร์สหรัฐต่อปี (ii) ส่วนแรกของแผน FDIPP ในระยะยาว (ปี ๒๕๖๔ ๒๕๖๘) ประกอบด้วย mega projects และการเสริมสร้างความเชื่อมโยง โดยมีเป้าหมาย FDI ๘ พันล้านดอลลหาร์สหรัฐต่อปี (iii) ส่วนที่สองของ FDIPP (ปี ๒๕๖๙ ๒๕๗๓) ประกอบด้วยการเพิ่ม         ความหลากหลายด้าน ศก. (diversification) และการพัฒนาฐานผลิต โดยมีเป้าหมาย FDI ๑๑ พันล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปี ทั้งนี้ FDIPP จะได้รับการ update อย่างต่อเนื่องให้สอดคล้องกับกฎหมายและกฎระเบียบด้านการลงทุน


For further information, please click: Non-paper - 9 Nov 2017 - 6th Myanmar Global Investment Forum.pdf


« Back to Result