การจัดทำ งปม. สหภาพ (Union Budget) ประจำปี งปม. ๖๕/๖๖

18 มีนาคม 2565

การจัดทำ งปม. สหภาพ (Union Budget) ประจำปี งปม. ๖๕/๖๖

เมื่อวันที่ ๔ มี.ค. ๖๕ พล.อ. อาวุโส Soe Win รอง ปธ. สภาบริหารแห่งรัฐ (SAC) เป็น ปธ. ใน กปช. ประสานงานเกี่ยวกับการจัดทำ งปม. สหภาพ (Union Budget) ประจำปี งปม. ๖๕/๖๖ และได้ให้นโยบายเกี่ยวกับการจัดทำ งปม. ประจำปี ๖๕/๖๖ โดยต้องคำนึงถึงภาวะ ศก. ของโลกที่ถดถอย ราคาน้ำมันและทองคำมีความผันผวนจากสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างชาติมหาอำนาจ รวมทั้งผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ ซึ่ง มม. ย่อมได้รับผลกระทบด้วยเช่นกัน ดังนั้น การจัดทำ งปม. จะต้องมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้น ศก. ของ ปท. บรรเทาข้อจำกัดด้านรายได้ของ ปชช. กระจายความช่วยเหลือให้กับภาคส่วนต่าง ๆ

หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องของ มม. ได้จัดทำร่าง งปม. ประจำปี ๖๕/๖๖ ของ มม. โดยให้เพียงพอกับกิจการด้านต่าง ๆ ของ ปท. อาทิ การพัฒนา ศก. และสังคม การพัฒนาท้องถิ่น และการรับมือกับการแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ นอกจากนี้ ยังต้องปรับปรุงการใช้จ่าย งปม. ให้ลดการพึ่งพาเงินตรา ตปท. ให้ได้มากที่สุด ลดการพึ่งพิงพลังงานและเชื้อเพลิงจาก ตปท. ทั้งนี้ งปม. สหภาพฯ ที่อยู่ระหว่างจัดทำจะลดน้อยลงกว่า งปม. ในปีก่อนหน้า  โดยการจัดสรร งปม. จะครอบคลุมภาคการขนส่ง ไฟฟ้าและพลังงาน ภาคการผลิต ทรัพยากรมนุษย์ การศึกษา สาธารณสุขและการพัฒนาสังคม การเกษตรและปศุสัตว์ รวมทั้งการพัฒนาชนบท นอกจากนี้ จะมีการจัดสรร งปม. สำหรับโรงถลุงเหล็กในเมือง Myingyan และ Pinpet เพื่อลดการนำเข้าเหล็กจาก ตปท. และการใช้เงินตรา ตปท.

หน่วยงานหรือองค์กรของรัฐที่มีความจำเป็นต้องกู้ยืมเงินจาก ตปท. ควรกู้ยืมและใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ หน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ ต้องพยายามสร้างรายได้ของ ปท. ให้เกินเป้าหมาย และต้องพยายามกระตุ้น ศก. ของประเทศในปีงบประมาณ ๖๕-๖๖ 

ที่มา:    นสพ. Global News Light of Myanmar วันที่ ๗ มีนาคม ๖๕
          
https://www.gnlm.com.mm/departments-and-organizations-are-to-strive-forincreasing-the- incomes-to-have-surplus-income-against-the-target-vice-seniorgeneral/#articletitle

« Back to Result


Related News