เอกอัครราชทูตฯ ส่งเสริมการแบ่งปันองค์ความรู้ด้านการพัฒนาอุตสาหกรรม

เอกอัครราชทูตฯ ส่งเสริมการแบ่งปันองค์ความรู้ด้านการพัฒนาอุตสาหกรรม

เมื่อวันที่ ๑๘ – ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ นายขิ่น หม่อง โช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมของเมียนมาได้เยือนไทยโดยเป็นแขกรับเชิญของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง เพื่อศึกษาดูงานด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมโดยเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและสังคม ซึ่งเป็นประเด็นที่ประชาชนเมียนมา และรัฐบาลเมียนมาให้ความสำคัญอย่างมาก และสถานเอกอัครราชทูตฯ เห็นว่าการพัฒนาอุตสาหกรรมของไทยสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีได้ จึงได้ประสานงานกับหน่วยงานไทยที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมกำหนดการทัศนศึกษาให้แก่คณะของรัฐมนตรีฯ รวมทั้งเปิดโอกาสให้รัฐมนตรีฯ ได้พุดคุยกับภาคเอกชนไทยเกี่ยวกับโอกาสลงทุนกับรัฐวิสาหกิจเมียนมาภายใต้กระทรวงอุตสาหกรรมเมียนมาด้วย

                   คณะของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมได้ศึกษาดูงานเรื่องการพัฒนาอุตสาหกรรมในหลากหลายมิติ ประกอบด้วย () มิติพลังงาน โดยศึกษาแนวปฏิบัติที่ดีในการพัฒนาสายไฟฟ้าจากบริษัท Phelps Dodge International (Thailand) และการพัฒนาพลังงานแสงอาทิตย์จากกลุ่มบางจาก () มิติการพัฒนาโดยเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโดยศึกษาวิธีการบริหารโรงงานปูนซีเมนต์โดยลดมลพิษ และการทำเหมืองแร่โดยเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจากกลุ่ม SCG รวมทั้งศึกษาการจัดการกากอุตสาหกรรมผ่านการเผาทำลาย การบำบัด และการฝังกลบ(landfill) ที่นิคมอุตสาหกรรมบางปู นิคมอุตสาหกรรมเหมราช และนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ตามลำดับ () มิติการส่งเสริมอุตสาหกรรมและนัวตกรรมตามรายสาขา โดยศึกษาการดำเนินงานและรับฟังประสบการณ์ของสถานบันยานยนต์ รวมทั้งสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ภายใต้กระทรวงอุตสาหกรรมของไทย โดยฝ่ายไทยและฝ่ายเมียนมาต่างสนใจที่จะพัฒนาความร่วมมือระหว่างกระทรวงอุตสาหกรรมของทั้งสองฝ่าย ด้วยการจัดทำบันทึกความเข้าใจ       เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านการพัฒนามาตรฐานอุตสาหกรรมและการพัฒนา SMEs


For further information, please click: PR - 9 Sep 2017 - Amb promotes knowledge sharing in industry


« Back to Result