Overview

องค์กร International Monetary Fund (IMF) ได้ดำเนินงาน IMF Mission for 2017 Article IV Consultations ที่เมียนมาในช่วงเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐ โดยมีคณะ IMF พบหารือกับรัฐมนตรีและรัฐมนตรีช่วย ว่าการกระทรวงวางแผนและการคลังเมียนมา ผู้ว่าการธนาคารกลางแห่งเมียนมา ผู้บริหารระดับสูงของรัฐบาล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และผู้แทนภาคเอกชน และจากการหารือดังกล่าว คณะ IMF ได้ประเมินพัฒนาการด้านเศรษฐกิจของเมียนมา รวมมทั้งมีข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อรัฐบาลเมียนมา ดังนี้

๑. ภาพรวมเศรษฐกิจเมียนมา

(๑) เศรษฐกิจเมียนมากำลังฟื้นตัว โดย IMF คาดการณ์ว่า เศรษฐกิจเมียนมาจะเติบโตได้ ร้อยละ ๖.๗ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ – ๒๕๖๑

(๒) ภาพรวมเศรษฐกิจเมียนมาในระยะกลางมีแนวโน้มที่ดี แม้ว่าจะลดลงกว่าที่คาดการณ์ไว้ก่อนหน้านี้ และมีความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้น

(๓) IMF มีข้อเสนอแนะให้รัฐบาลเมียนมาดำเนินการปฏิรูปเศรษฐกิจรอบ ๒ เพื่อเร่ง การเติบโตทางเศรษฐกิจ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยมีแผนการพัฒนาเศรษฐกิจ ในระยะกลางที่เชื่อมโยงกับการพัฒนาขีดความสามารถ

๒. เสถียรภาพของเศรษฐกิจเมียนมาในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐

(๑) ในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐ สภาวะการเติบโตทางเศรษฐกิจเมียนมาอยู่ที่ร้อยละ ๕.๙ ซึ่งต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ โดยปัจจัยหลัก ได้แก่ ปริมาณผลการผลิตในภาคเกษตรและการส่งออกตกต่ำ และการชะลอโครงการก่อสร้างบางโครงการที่กรุงย่างกุ้ง

(๒) การขาดดุลงบประมาณได้ลดลงจากประมาณร้อยละ ๔.๕ ของ GDP ในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ – ๒๕๕๙ เป็นร้อยละ ๓ ของ GDP ในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐

(๓) อัตราเงินเฟ้อได้ลดลงจากร้อยละ ๑๐ เป็นร้อยละ ๖.๘

(๔) ดุลการชำระเงิน (current account deficit) ได้ลดลงจากร้อยละ ๕.๑ ในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ – ๒๕๕๙ เป็นร้อยละ ๓.๙ ในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐

๓. เศรษฐกิจมหภาคในระยะกลางมีแน้วโนมที่ดี เนื่องจากการฟื้นฟูของภาคเกษตรและภาคการส่งออก และการเก็บภาษีเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ดี การเติบโตของเศรษฐกิจในระยะใกล้จะอ่อนกว่าที่คาดการณ์ไว้ก่อนหน้านี้ เนื่องจากการลงทุนจากภายในประเทศต่ำว่าที่คาดการณ์ และนักลงทุนมีข้อกังวลเรื่องสถานการณ์ ในรัฐยะไข่ โดยเฉพาะผลกระทบต่อภาคการท่องเที่ยว

ในระยะกลาง IMF คาดการณ์ว่า เศรษฐกิจเมียนมามีศักยภาพที่จะเติบโตได้ถึงร้อยละ ๗.๐ – ๗.๕ สืบเนื่องจากการลงทุนจากต่างชาติ (FDI) จำนวนมาก การปรับปรุงการลงทุนในโครงการสาธารณะ และการลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งนี้ บัญชีเดินสะพัดยังคงขาดดุล เนื่องจากการนำเข้าที่เกี่ยวข้องกับ FDI และ การใช้จ่ายของรัฐบาลเพิ่มมากขึ้น

๔. ความเสี่ยง ภาคธนาคารจำเป็นต้องปรับตัวต่อกฎระเบียบใหม่ ๆ ภายหลังการเติบโต ที่รวดเร็วของสินเชื่อ ทั้งนี้ แม้ว่าที่ผ่านมา สถานการณ์ในรัฐยะไข่ได้ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจท้องถิ่นมากกว่า เศรษฐกิจของเมียนมาในภาพรวม IMF เกรงว่า วิกฤตด้านมนุษยธรรมในรัฐยะไข่อาจส่งผลให้ประเทศผู้ให้ (donor country) ลดเงินสนับสนุนด้านการพัฒนาแก่เมียนมาและความมั่นใจของนักลงทุนต่างชาติต่อ การลงทุนในเมียนมาลดลง

IMF ประเมินว่าเมียนมาจะมีความเสี่ยงเพิ่มเติมจากภายนอก ซึ่งรวมถึงราคาสินค้าโภคภัณฑ์ ความผันผวนของตลาดการเงินในระดับโลก และผลกระทบจากเศรษฐกิจของจีน นอกจากนี้ ยังมีความเสี่ยงจากอุทกภัยด้วย อย่างไรก็ดี การมีแผนละเอียดเรื่องการปฏิรูปเชิงยุทธศาสตร์และการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานสามารถเพิ่มศักยภาพในการเติบโตทางเศรษฐกิจได้

๕. ข้อเสนอแนะต่อรัฐบาลเมียนมา

(๑) ที่ผ่านมา การปฏิรูปด้านเศรษฐกิจได้นำไปสู่การเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างน่าประทับใจ และสามารถลดความยากจนภายในประเทศได้ ทั้งนี้ IMF เสนอให้มีการปฏิรูปเศรษฐกิจรอบ ๒ เพื่อรักษา momentum โดยเน้นภาคเกษตร ระบบธนาคารและอัตราดอกเบี้ย โครงสร้างพื้นฐาน การค้า การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ กฎหมาย และการเปิด ให้มีการร่วมทุนกับต่างชาติมากขึ้น (กล่าวคือ การปรับปรุงกฎหมายด้านบริษัท) เพื่อให้เศรษฐกิจเมียนมาสามารถบูรณาการกับ global value chain ได้ และส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างทั่วถึง

(๒) นโยบายด้านการเงินควรเน้นการบรรลุเป้าหมาย Sustainable Development Goals (SDGs)

(๓) IMF ยินดีที่รัฐบาลเมียนมาได้ลงทุนในภาคสังคมมากขึ้น และจัดสรรงบประมาณ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำระหว่างภูมิภาคต่าง ๆ มากขึ้น โดยเฉพาะการฟื้นฟูและการส่งกลับผู้ลี้ภัยที่รัฐยะไข่ ทั้งนี้ IMF มีข้อเสนอแนะให้รัฐบาลเมียนมาปรับโครงสร้างธนาคารของรัฐ และปรับอัตราค่าไฟฟ้า โดยลดเงินอุดหนุนค่าไฟฟ้าจากภาครัฐ และให้ส่งผลกระทบต่อคนยากจนน้อยที่สุด

(๔) กำหนดอัตราแลกเปลี่ยนที่อิงกับกลไกตลาด

(๕) IMF ตระหนักว่าระบบธนาคารของเมียนมากำลังปรับตัว โดยมีกฎระเบียบใหม่ ๆ เพื่อให้ได้มาตรฐานสากล ทั้งนี้ IMF มีข้อเสนอแนะให้หน่วยงานเมียนมาที่เกี่ยวข้องนำกฎระเบียบใหม่ ๆ ไปสู่การปฏิบัติเพื่อเสถียรภาพทางการเงิน และให้รัฐบาลเมียนมาเปิดเสรี (liberalize) ภาคการเงิน ซึ่งรวมถึงอัตราแลกเปลี่ยน ให้มากขึ้น โดยคำนึงถึงขีดความสามารถของธนาคารกลางแห่งเมียนมาในการควบคุมภาคการเงิน

**********************************

ศูนย์ข้อมูลธุรกิจไทยเมียนมา

ธันวาคม ๒๕๖๐


Overview of Economic Opportunities in Myanmar's States and Regions:

 • Ayeyarwady Division
 • Bago Division
 • Chin State
 • Kachin State
 • Kayah State
 • Kayin State
 • Magway Division
 • Mandalay Division
 • Mon State
 • Rakhine State
 • Sagaing Division
 • Shan State
 • Tanintharyi Division
 • Economic Overview of Tanintharyi Division
 • Yangon Division
 • mapoverview.jpg

  Overview of Agricultural Opportunities in Myanmar's States and Regions

  myanmar_agriculture_map_0.jpg
  Source: Frontier Myanmar