Non-paper - Myanmar Global Investment Forum 2018

1 Oct 2018
Non-paper - Myanmar Global Investment Forum 2018

การประชุม Myanmar Global Investment Forum ครั้งที่ ๗

วันที่ ๑๑ – ๑๒ กันยายน ๒๕๖๑

 

               เมื่อวันที่ ๑๑ – ๑๒ กันยายน๒๕๖๑ บริษัทEuro Moneyผู้จัดการประชุมเพื่อส่งเสริมการลงทุนระหว่างประเทศ    (สำนักงานใหญ่อยู่กรุงลอนดอน) และคณะกรรมการลงทุนของเมียนมา(Myanmar Investment Commission – MIC) ได้ร่วมจัดการประชุมMyanmar Global Investment Forum ครั้งที่ ๗ ที่กรุงเนปิดอ โดยมีนาย Win Khaing รัฐมนตรีว่าการกระทรวงไฟฟ้าและพลังงาน เป็นผู้แทนรัฐบาลเมียนมากล่าวเปิดงานทั้งนี้ มีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุม,๐๐ คน ประกอบด้วยผู้แทนภาครัฐเมียนมา ภาคเอกชนเมียนมาและต่างประเทศ รวมทั้งนักวิจัยและบริษัทที่ปรึกษาต่างประเทศสรุปสาระสำคัญของการประชุม ดังนี้


For further information, please click: Non-paper - Myanmar Global Investment Forum 2018


« Back to Result