รัฐฉานกับโอกาสการลงทุนด้านการเกษตรและการท่องเที่ยวของเมียนมา

3 Jan 2020
รัฐฉานกับโอกาสการลงทุนด้านการเกษตรและการท่องเที่ยวของเมียนมา

หากคุณคุ้นชินกับภาพของชายที่พายเรือจับปลาด้วยเท้าข้างเดียวกลางทะเลสาบอินเล หากคุณได้กลิ่นหอมของกาแฟอาราบิก้าจากเมียนมาที่นับวันจะมีชื่อเสียงเพิ่มขึ้นในระดับนานาชาติ หากคุณได้ลิ้มรสอโวคาโด มันฝรั่งทอดรสไข่เค็ม และไวน์ขาว ซึ่งเป็นอีกผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่นของเมียนมา หลายสิ่งที่ได้กล่าวมา สะท้อนถึงความอุดมสมบูรณ์ของผลผลิตทางการเกษตรและทัศนียภาพอันงดงามที่มีอยู่ในรัฐขนาดใหญ่ที่สุดของเมียนมาและมีประชากรมากเป็นอันดับ 4 ของประเทศ รัฐนั้นคือ รัฐฉาน

รัฐฉานตั้งอยู่ในจุดยุทธศาสตร์ที่สําคัญทางเศรษฐกิจของเมียนมา โดยมีพรมแดนติดกับจีน ลาว และไทย ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม รัฐฉานเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจที่สําคัญ ได้แก่ ข้าว ข้าวโพด ถั่วเหลือง มันฝรั่ง อ้อย อโวคาโด ผัก ผักที่บริโภคในเมียนมากว่าร้อยละ ๖๐ มาจากรัฐฉาน) กาแฟ และชา ส่วนผลิตภัณฑ์จากปศุสัตว์ที่โดดเด่น ได้แก่ เนื้อวัว นมวัว เนื้อไก่ ไข่ไก่ และเนื้อหมู อย่างไรก็ตาม ข้อมูลของ กรมบริหารการลงทุนและบริษัท (Directorate of Investment and Company Administration-DICA) (สถานะล่าสุด ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒) ระบุว่า ภาคเอกชนต่างชาติยังเข้าไปลงทุนด้านเกษตรกรรมในเมียนมาเพียง ร้อยละ ๐.๕ ของมูลค่าการลงทุนจากต่างประเทศทั้งหมด และการลงทุนด้านปศุสัตว์และการประมง อยู่ที่ร้อยละ ๐.๙๓

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ ๒๖-๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา กระทรวงการลงทุนและความสัมพันธ์เศรษฐกิจระหว่างประเทศเมียนมา และคณะกรรมการการลงทุนแห่งรัฐฉาน ได้จัดงานส่งเสริมการลงทุนในรัฐฉานที่เรียกว่า “Shan State Investment Forum 2019: Your Destination for Sustainable Agriculture Investment” เพื่อเชิญชวนทั้งนักลงทุนในประเทศและต่างประเทศไปลงทุนและดําเนินธุรกิจด้านการเกษตรในรัฐฉาน โอกาสการลงทุนที่สําคัญสําหรับนักลงทุนต่างชาติ ได้แก่

๑) การเพาะปลูกและปศุสัตว์ในพื้นที่ของรัฐฉานที่ยังมีอีกเป็นจํานวนมาก โดยรัฐบาลมีสิทธิประโยชน์ทางภาษีสําหรับภาคธุรกิจต่างชาติ ๒) การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านเทคโนโลยีการวิจัยและการพัฒนา การเก็บเกี่ยว การเก็บรักษา ผลผลิต การแปรรูป และการบรรจุหีบห่อ ตลอดจนการพัฒนาเกษตรอัจฉริยะ (Smart Farming) ๓) การพัฒนาองค์ความรู้ด้านการตลาดของผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ตลอดจนการพัฒนาการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของเกษตรกร

นอกจากนี้ รัฐฉานยังมีศักยภาพในการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวชุมชน (Community Based Tourism) และการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงเกษตร (Agri Tourism) และการพัฒนาธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องจากการท่องเที่ยว เช่น การโรงแรม ร้านอาหาร ผลิตภัณฑ์หัตถกรรมและสินค้าของที่ระลึก และการบริการ โดยแหล่งท่องเที่ยว ที่สําคัญในรัฐฉาน ได้แก่ ทะเลสาบอินเล เมืองกาลอ (Kalaw) เมืองสีป่อ (Hsipaw) และเทศกาลลอยบอลลูน ที่เมืองตองจี ช่วงเดือนพฤศจิกายนของทุกปี


« Back to Result