ความตกลงระหว่างประเทศเพื่อธุรกิจไทยกับเมียนมาร์ความตกลงระหว่างประเทศเพื่อธุรกิจไทยกับเมียนมาร์ ลงนามเมื่อวันที่
ความตกลงทางการค้า 12 เมษายน 2532
บันทึกความเข้าใจเพื่อการจัดตั้งคณะกรรมาธิการร่วมทางการค้าไทย-เมียนมาร์ 2 กุมภาพันธ์ 2533
ความตกลงว่าด้วยการจัดตั้งคณะกรรมาธิการร่วมไทย-เมียนมาร์ 21 มกราคม 2536
ข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยกับหอการค้าและสภาอุตสาหกรรมสาธารณรัฐสหภาพเมียนมาร์ 22 กุมภาพันธ์ 2538
ความตกลงเพื่อการค้าชายแดนระหว่างประเทศทั้งสอง 17 มีนาคม 2539
บันทึกความเข้าใจว่าด้วยการธนาคาร 29 สิงหาคม 2539
หนังสือแลกเปลี่ยนว่าด้วยการข้ามแดนระหว่างประเทศทั้งสอง 16 พฤษภาคม 2540
บันทึกความเข้าใจว่าด้วยการรับซื้อไฟฟ้าจากเมียนมาร์ 4 กรกฎาคม 2540
ความตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านการท่องเที่ยว 24 กรกฎาคม 2541
บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในการจ้างแรงงาน 21 มิถุนายน 2546
ความตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านการลงทุนระหว่างสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) กับคณะกรรมาธิการการลงทุนของเมียนมาร์ 19 กุมภาพันธ์ 2547
บันทึกความตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 7 สิงหาคม 2547
หนังสือแลกเปลี่ยนว่าด้วยการอำนวยความสะดวกงานก่อสร้างถนนในเมียนมาร์สายเมียวดี-เชิงเขาตะนาวศรี 25 สิงหาคม 2547
บันทึกความเข้าใจว่าด้วยการจัดการทรัพยากรน้ำ 1 พฤศจิกายน 2547
บันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงพลังงานและกระทรวงพลังงานไฟฟ้าเมียนมาร์ว่าด้วยความร่วมมือในโครงการไฟฟ้าพลังน้ำที่ลุ่มน้ำสาละวินและลุ่มน้ำตะนาวศรี 30 พฤษภาคม 2548
บันทึกความเข้าใจว่าด้วยการแลกเปลี่ยนข้อมูลธุรกรรมทางการเงินเพื่อการป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน ระหว่างสำนักงานป้องกันกับปราบปรามการฟอกเงิน กับ Central Control Board on Money Laundering เมียนมาร์ 30 กรกฎาคม 2548
บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการเกษตร 1 ธันวาคม 2548
บันทึกความตกลงว่าด้วยการก่อสร้าง การถือครองกรรมสิทธิ์และการบริหารจัดการโครงการเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำฮัจจี 8 ธันวาคม 2548
ความตกลงว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุน 14 มีนาคม 2551
บันทึกความเข้าใจว่าด้วยการสร้างท่าเรือน้ำลึกทวาย 19 พฤษภาคม 2551
บันทึกความเข้าใจด้านความร่วมมือทางธุรกิจระหว่างสภาธุรกิจไทย-เมียนมาร์กับสภาธุรกิจเมียนมาร์ - ไทย 5 เมษายน 2553
บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวระหว่างกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาแห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงการโรงแรมและการท่องเที่ยวแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา 11 มกราคม 2560
บันทึกความเข้าใจระหว่างกรมประมง กระทรวงเกษตร และสหกรณ์แห่งราชอาณาจักรไทยและกรมประมงกระทรวงเกษตร ปศุสัตว์ และชลประทานแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาว่าด้วยความร่วมมือด้านประมง 2 กุมภาพันธ์ 2560
บันทึกความเข้าใจว่าด้วยโครงการพัฒนาแผนกฉุกเฉินโรงพยาบาลทวาย ระหว่างรัฐบาลไทยและเมียนมา 2 กุมภาพันธ์ 2560
บันทึกความเข้าใจว่าด้วยโครงการความร่วมมือเพื่อช่วยเหลือแรงงานเมียนมาที่ทำงานในประเทศไทยส่งเงินกลับประเทศระหว่างธนาคารรัฐเมียนมา (Myanma Economic Bank – MEB) และธนาคารกรุงไทย 2 กุมภาพันธ์ 2560
บันทึกความเข้าใจว่าด้วยการทำการตลาดร่วมกันเพื่อส่งเสริม “Two Countries One Destination” ระหว่างสหพันธ์การท่องเที่ยวของเมียนมาและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 3 กุมภาพันธ์ 2560