สถิติด้านการค้าการลงทุนระหว่างไทยและเมียนมาร์

ภาพรวมการค้าระหว่างปี 2556 – 2560

ระหว่างไทยกับเมียนมาร์ มีมูลค่าเฉลี่ยประมาณปีละ 7,285.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในปี 2560 ไทยได้ดุลการค้า 1,709 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 5.4

trade-investment-01 trade-investment-01 trade-investment-01 trade-investment-01 Untitled Document Untitled Document Untitled Document Untitled Document

การค้าระหว่างไทยกับเมียนมาในปี 2560

สำหรับการค้ารวมในปี 2560 เมียนมาเป็นคู่ค้าอันดับที่ 19 ในลําดับความสําคัญของประเทศ   คู่ค้าของไทยในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา (2556 - 2560 ม.ค.-พ.ย.) การค้าระหว่างไทยกับเมียนมา    มีมูลค่าเฉลี่ยประมาณปีละ 7,285.4 ล้านเหรียญสหรัฐ ในปี 2560 ไทยได้ดุลการค้า 1,709 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 5.4  ที่ไทยได้ดุลการค้า 1,823 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยล่าสุด ในปี 2560 (ม.ค.-พ.ย.) มูลค่าการค้ารวมของสองประเทศ 6,179 ล้านเหรียญสหรัฐฯ แบ่งออกเป็นมูลค่าการส่งออกจากไทยไปเมียนมา 3,944 ล้านเหรียญสหรัฐฯ      และมูลค่าการนำเข้า   ของไทยจากเมียนมา 2,235 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยไทยได้ดุลการค้า     1,709 ล้านเหรียญสหรัฐฯ 

 
                                                                                                        มูลค่า: ล้านเหรียญสหรัฐฯปี

ปริมาณการค้ารวม

ส่งออก

นำเข้า

ดุลการค้า

มูลค่า

สัดส่วน

%D

มูลค่า

%D

มูลค่า

%D

2556

7,821

1.63

15.00

3,788

21.15

4,032

9.77

-244

2557

8,156

1.79

4.28

4,239

11.90

3,916

-2.88

322.39

2558

7,738

1.86

-5.1

4,171

-1.59

3,566

-8.95

605.70

2559

6,533

1.64

-15.5

4,178.

0.15

2,354

-33.98

1,823

2560       (ม.ค - พ.ย)

6,179

1.5

-5.4

3,944

-5.6

2,235

-5.0

1,709

ที่มา: ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร

สินค้าส่งออก/สินค้านำเข้าหลักของไทยไปตลาดเมียนมา ปี 2560 (ม.ค. - พ.ย.)

การส่งออกในปี 2560 (ม.ค.-พ.ย.) เมียนมาเป็นตลาดส่งออกอันดับที่ 17 ของไทย ในช่วง 5 ปี       ที่ผ่านมา (2556 – 2560 ม.ค.-พ.ย.) การส่งออกของไทยไปเมียนมามีมูลค่าเฉลี่ยประมาณปีละ       4,064  ล้านเหรียญสหรัฐฯ ในปี 2559 การส่งออกของไทยไปเมียนมา มีมูลค่า 4,178 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 0.15 โดยล่าสุด ในปี 2560 (ม.ค. - พ.ย.)        การส่งออกของไทยไปเมียนมามีมูลค่า 3,944 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 5.6  
 
การนำเข้าในปี 2560 (ม.ค.-พ.ย.) เมียนมาเป็นตลาดนำเข้าอันดับที่ 21 ของไทยใน ในช่วง      5 ปีที่ผ่านมา (2556 – 2560 (ม.ค.-พ.ย.)) การนำเข้าของไทยไปเมียนมามีมูลค่าเฉลี่ยประมาณ     ปีละ 3,220.6  ล้านเหรียญสหรัฐฯ ในปี 2559 การนำเข้าของไทยจากเมียนมามีมูลค่า 2,354 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 33.98 โดยล่าสุด ในปี 2560 (ม.ค. - พ.ย.) การนำเข้าของไทยจากเมียนมามีมูลค่า 2,235 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 5

สินค้าส่งออกสำคัญของไทย

สินค้านำเข้าสำคัญของไทย

10 อันดับแรก ได้แก่

 • เครื่องดื่ม (210.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐ)
 • น้ำมันสาเร็จรูป (200.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐ)
 • น้ำตาลทราย (192.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐ)
 • เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ (144.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐ)
 • เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล  (121.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐ)
 • เคมีภัณฑ์  (89.0 ล้านดอลลาร์สหรัฐ)
 • ผลิตภัณฑ์ข้าวสาลีและอาหารสาเร็จรูปอื่นๆ (83.1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ)
 • ผ้าผืน (73.8  ล้านดอลลาร์สหรัฐ)
 •  เครื่องส้าอาง สบู่ ผลิตภัณฑ์รักษาผิว (65.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐ)
 • รถจักรยานยนต์และส่วนประกอบ (145.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐ)

10 อันดับแรก ได้แก่

 • ก๊าซธรรมชาติ (925.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ)
 • เนื้อสัตว์สำหรับการบริโภค (55.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐ)
 • สินแร่โลหะอื่นๆ เศษโลหะ (37.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐ)
 • สัตว์มีชีวิตไม่ได้ท้าพันธุ์ (34.1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ)
 • พืชและผลิตภัณฑ์จากพืช (24.0 ล้านดอลลาร์สหรัฐ)
 • ไม้ซุงไม้แปรรูปและผลิตภัณฑ์ (23.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐ)
 • สัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ (19.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ)
 •  สัตว์น้ำสด แช่เย็น แช่แข็ง แปรรูป (16.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐ)
 • ผัก ผลไม้และของปรุงแต่งจากผัก ผลไม้ (16.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐ)
 •  เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ (12.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐ)

ที่มา: ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร 

สินค้าส่งออกและนำเข้าสำคัญที่ชายแดนไทย-เมียนมา

สินค้าส่งออกสำคัญ ได้แก่ เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ น้ำมันดีเซล น้ำตาลทราย ผลิตภัณฑ์เหล็กและเหล็กกล้า เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ สินค้านำเข้าสำคัญ ได้แก่ ก๊าซธรรมชาติ สัตว์นำ โคกระบือ สุกร แพะ แกะ พืชน้ำมันและผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์อื่นๆจากสัตว์   

มูลค่าการค้าชายแดนไทย- เมียนมา (รายด่านฝั่งไทย) ปี 2559 – 2560    

                                                            หน่วย: ล้านบาท

 

ด่าน

 

2559

 

2560

ส่งออก

นําเข้า

รวม

ส่งออก

นําเข้า

รวม

ด่านแม่สอด

80,629.00 

67.09

80,696.12 

74,733.00 

84.35

74,817.35 

จุดบริการช่องทางอนุมัติ
ในพื้นที่อาเภอ
แม่สอด

 


0.00

 


2,429.43

 


2,429.43

 


0.00

 


2,325.79

 


2,325.79

ด่านพรมแดน
แม่สอด (สะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา)

 


0.00

 


839.42

 


839.42

 


0.00

 


1,638.43

 


1,638.43

จุดบริการช่องทางอนุมัตินอกพื้นที่อาเภอแม่สอด

 

0.00

 

641.82

 

641.82

 

0.00

 

881.62

 

881.62

สถานที่ตรวจปล่อยสาหรับคลังสินค้าทัณฑ์บนด่านฯ แม่สอด

 

0.00

 

0.00

 

0.00

 

0.00

 

0.91

 

0.91

ด่านสังขละบุรี

694.46

69,358.11

70,052.57

503.40

63,651.57

64,154.97

จุดผ่านแดน
บ้านพุน้าร้อน

0.00

216.83

216.83

0.00

292.58

292.58

ด่านระนอง

15,398.06

4,121.40

19,519.46

20,335.27

5,475.16

25,810.43

สถานที่ตรวจปล่อยสาหรับคลังสินค้าทัณฑ์บนด่านฯ ระนอง

 

0.00

 

6.92

 

6.92

 

0.00

 

0.00

 

0.00

ด่านแม่สาย

8,731.42

172.90

8,904.32

8,076.72

172.21

8,248.93

ด่านเชียงแสน

3,241.27

1.74

3,243.01

3,198.60

0.11

3,198.71

ด่านแม่สะเรียง

362.11

466.86

828.97

297.46

460.98

758.44

ด่านแม่ฮ่องสอน

178.80

209.78

388.58

339.25

84.62

423.87

ด่านประจวบคีรีขันธ์

104.69

92.40

197.09

197.32

288.19

485.51

ที่มา: ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมการค้าต่างประเทศ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร

 

มูลค่าการค้าชายแดนไทย-เมียนมา (รายด่านฝั่งเมียนมา) ปี 2560 และ 2561

                                                                                                              USD in Million

 

ด่าน

 

(1 เม.ย. 2559 – 2 ก.พ. 2560)

 

(1 เม.ย. 2560 – 2 ก.พ. 2561)

ส่งออก

นําเข้า

รวม

ส่งออก

นําเข้า

รวม

Kyaing Tong
(เชียงตุง)

2.056

2.218

4.274

0.213

1.503

1.716

Tachileik
(ท่าขี้เหล็ก)

12.150

58.699

70.849

13.302

57.662

70.964

Myawaddy
(เมียวดี)

48.969

708.268

757.237

64.283

686.536

750.819

Kawthaung
(เกาะสอง)

48.814

51.325

100.139

107.761

50.946

158.707

Myeik
(มะริด)

130.834

38.922

169.756

150.557

60.222

210.779

Nabulae/Htee Khee
(เนบิวลา/ทิกิ)

10.422

0.611

11.033

3.916

6.963

10.879

Mawtaung
(มอต่อง)

1.795

0.738

2.533

3.829

1.974

5.803

ที่มา: Ministry of Commerce of the Republic of the Union of Myanmar

 

แหล่งอ้างอิง:

 • สถิติด้านการค้าการลงทุนระหว่างไทยกับเมียนมาร์. ที่มา: กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ สานักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงย่างกุ้ง         กรมศุลกากร กระทรวงพาณิชย์เมียนมา

http://www.dtn.go.th/images/320/TH%20Trade%20Rank/Trade%20Rank%20Jan-Nov%202017.pdf
http://www.dtn.go.th/files/60/ASIA/myanmar_2s_0859.pdf
http://www.ditp.go.th/contents_attach/169854/169854.pdf
http://www.dtn.go.th/files/60/ASIA/Myanmar_2s_0960.pdf

 

 

ด้านเศรษฐกิจ

ไทยกับเมียนมาร์มีการติดต่อค้าขายและลงทุนระหว่างกันมานาน แม้ในช่วงเมียนมาร์ถูกคว่ำบาตร ทางเศรษฐกิจจากประชาคมระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่ไทยนำเข้าสินค้าวัตถุและพลังงาน ขณะที่เมียนมาร์นำเข้าสินค้าอุปโภคบริโภคจากไทย ทั้งนี้ การค้าส่วนใหญ่เป็นการค้าชายแดนและการค้านอกระบบ ซึ่งการจัดเก็บตัวเลขสถิติทำได้เฉพาะที่ผ่านช่องทางทางการเท่านั้น อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันเมียนมาร์ได้เปิดประเทศและเริ่มนโยบายปฏิรูปที่เน้นระบบเศรษฐกิจการตลาดที่เปิดกว้าง ตลอดจนส่งเสริมการลงทุน จากต่างประเทศ จึงเป็นโอกาสสำคัญที่ไทย และเมียนมาร์สามารถเพิ่มพูนปฏิสัมพันธ์และความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างกัน ทั้งนี้ เมียนมาร์เป็นที่สนใจอย่างยิ่งของภาคเอกชนไทยโดยเมียนมาร์มีศักยภาพสูง ในฐานะเป็น

 1. ตลาดสำหรับสินค้าไทย
 2. แหล่งลงทุน
 3. แหล่งทรัพยากร เช่น พลังงาน ป่าไม้ แร่ธาตุ อัญมณี และประมง
 4. แหล่งท่องเที่ยวเสริมเชื่อมโยงกับไทย (สถิติการค้าการทุนระหว่างไทยกับเมียนมาร์ปรากฏตามข้อ 2)

ตัวเลขสถิติ

ปริมาณการลงทุนสะสมจากต่างประเทศ

FOREIGN INVESTMENT OF PERMITTED ENTERPRISES AS OF 28/2/2018 (BY COUNTRY)

No.

Particulars

No. of Enterprises

Approved Amount (USD in Million)

1

China

231

19941.458

2

Singapore

276

18793.949

3

Thailand

116

11046.491

4

Hong Kong

163

7794.915

5

UK

90

4340.917

6

Republic of Korea

151

3806.582

7

Viet Nam

17

2098.768

8

Malaysia

62

1954.105

9

The Netherlands

21

1528.489

10

Japan

103

918.629

แหล่งอ้างอิง: Foreign Investment of Permitted Enterprises by Country. Directorate of Investment and Company Administration (DICA). [28/02/2018]

FOREIGN INVESTMENT OF EXISTING ENTERPRISES AS OF 28/2/2018 (BY COUNTRY)

No.

Particulars

No. of Enterprises

Approved Amount (USD in Million)

1

Singapore

231

17785.185

2

China

202

17166.477

3

Hong Kong

142

7680.916

4

Thailand

75

3901.760

5

Republic of Korea

137

3734.293

6

U.K

55

3603.983

7

Viet Nam

17

2098.768

8

Malaysia

35

1356.436

9

The Netherlands

18

1293.989

10

Japan

92

815.934

แหล่งอ้างอิง: Foreign Investment of Existing Enterprises by Country. Directorate of Investment and Company Administration (DICA). [28/02/2018]

Comparison of Permitted and Existing Thai Investment in Myanmar


ปริมาณการค้าต่างประเทศของเมียนมาร์แยกรายประเทศ ปี 2554-2555, 2555-2556, 2556-2557


Myanmar Export and Import by Major Trading Country
April- 2011 to March- 2012 (USD Million)

No Country Export Import Trading Volume
1 China 2214.3 2786.84 5001.14
2 Thailand 3823.83 691.15 4514.98
3 Singapore 542.75 2516.13 3058.88
4 India 1045.99 325.38 1371.37
5 Japan 320.2 502.17 822.37
6 Republic of Korea 214.82 451.93 666.75
7 Indonesia 40.94 431.82 472.76
8 Malaysia 152.04 303.41 455.45
9 United States 29.45 263.62 293.07
10 Germany 42.33 95.12 137.45
11 Hong Kong 41.47 9.71 51.8
12 United Kingdom 16.58 27.16 43.74

Myanmar Export and Import by Major Trading Country
April - 2012 to March - 2013 (USD Million)

No Country Export Import Trading Volume
1 China 2238.07 2719.47 4957.54
2 Thailand 4000.57 696.81 4697.38
3 Singapore 291.35 2535.43 2826.78
4 Japan 406.49 1091.73 1498.22
5 India 1018.62 301.7 1320.32
6 Republic of Korea 280.77 343.21 623.98
7 Malaysia 97.92 360.9 458.82
8 Indonesia 31.54 195.23 226.77
9 Germany 42.98 144.55 187.53
10 United States 2.81 119.98 122.79
11 United Kingdom 26.94 15.02 41.96
12 Hong Kong 12.73 14.56 27.29

Myanmar Export and Import by Major Trading Country
April- 2013 to March 2014 (USD Million)

No Country Export Import Trading Volume
1 China 2910.75 4105.49 7016.24
2 Thailand 4306.28 1376.99 5683.27
3 Singapore 694.03 2535.43 3229.46
4 Japan 513.25 1296.24 1809.49
5 India 1143.59 493.51 1637.1
6 Republic of Korea 352.92 1217.98 1570.9
7 Malaysia 108.87 839.69 948.56
8 Hong Kong 489.1 13.69 502.79
9 Indonesia 60.04 438.82 498.86
10 Germany 40.36 83.24 123.6
11 United States 24.78 79.66 104.44
12 United Kingdom 48.58 24.5 73.08

แหล่งอ้างอิง:
 • ปริมาณการค้าต่างประเทศของเมียนมาร์แยกรายประเทศ ปี 2554-2555, 2555-2556, 2556-2557. ข้อมูลจากรัฐบาลเมียนมาร์. [2557]
 • Myanmar Export and Import by Major Trading Country. Directorate of Investment and Company Administration (DICA). [2014]


จำนวนคนไทยเดินทางมาเมียนมาร์ ปี 2555 - กรกฎาคม 2557

Thai Citizens visiting Myanmar

แหล่งอ้างอิง:
 • Thai Citizens visiting Myanmar (Nationwide). Ministry of Tourism of Myanmar. [2014]
 • จำนวนคนไทยเดินทางมาเมียนมาร์ ปี 2555 - กรกฎาคม 2557. ข้อมูลจากรัฐบาลเมียนมาร์. [2557]

Thai Citizens visiting Myanmar

แหล่งอ้างอิง:
 • Visa Application for Thailand form Myanmar. Consular Section, Royal Thai Embassy, Yangon. [2014]
 • จำนวนชาวเมียนมาร์ยื่นขอวีซ่าเดินทางไปประเทศไทย ปี 2555 - กรกฎาคม 2557. ข้อมูลสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง. [2557]