สถิติด้านการค้าการลงทุนระหว่างไทยและเมียนมาร์

ภาพรวมการค้าระหว่างปี 2552 – 2556

ระหว่างไทยกับเมียนมาร์ มีมูลค่าเฉลี่ยประมาณปีละ 6,033.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ มีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 20.2 ต่อปี

การค้าในปี 2556

การค้าระหว่างไทยและเมียนมาร์ คิดเป็นมูลค่า 7,821.56 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ไทยส่งออก 3,788.64 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และ นำเข้าสินค้าจากเมียนมาร์ 4,032.93 ดอลลาร์สหรัฐ โดยไทยเสียเปรียบดุลการค้าประมาณ 244.29 ดอลลาร์สหรัฐ ในภาพรวมการค้าระหว่างไทยและเมียนมาร์ปรับตัวสูงขึ้นจาก ปี 2555 ร้อยละ 15.01 ทั้งนี้ไทยเป็นคู่ค้าอันดับ 2 ของเมียนมาร์รองจากจีน แต่หากมองเฉพาะมูลค่าการส่งออกของเมียนมาร์ไปยังประเทศต่างๆ เมียนมาร์ส่งสินค้าออกไปไทยมีมูลค่าสูงที่สุด (ขณะที่เมียนมาร์เป็นคู่ค้าอันดับ 6 และเป็นตลาดส่งออกอันดับ 8 ของไทยในอาเซียน)

สินค้าส่งออก

สำคัญของไทย 10 อันดับแรก ได้แก่

 1. น้ำมันสำเร็จรูป (498.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐ)
 2. เครื่องดื่ม (316.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐ)
 3. เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่อง (269.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐ)
 4. ปูนซีเมนต์ (200.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐ)
 5. เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ (197.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐ)
 6. รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ (151.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐ)
 7. เคมีภัณฑ์ (141.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐ)
 8. ผ้าผืน (138 ล้านดอลลาร์สหรัฐ)
 9. เครื่องสำอางค์ สบู่ และผลิตภัณฑ์รักษาสิว (123.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐ)
 10. ผลิตภัณฑ์ข้าวสาลีและอาหารสำเร็จรูปอื่นๆ (114.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ)

สินค้านำเข้า

สำคัญของไทย 10 อันดับแรก ได้แก่

 1. ก๊าซธรรมชาติ (3,674.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐ)
 2. ไม้ซุง ไม้แปรรูปและผลิตภัณฑ์ (93.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐ)
 3. น้ำมันดิบ (61.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐ)
 4. พืชและผลิตภัณฑ์จากพืช (37.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐ)
 5. สัตว์มีชีวิตไม่ได้ทำพันธุ์ (32.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐ)
 6. สินแร่โลหะอื่นๆ เศษโลหะและผลิตภัณฑ์ (31 ล้านดอลลาร์สหรัฐ)
 7. ผัก ผลไม้และของเนื้อสัตว์สำหรับบริโภค (27.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐ)
 8. เนื้อสัตว์สำหรับการบริโภค (25 ล้านดอลลาร์สหรัฐ)
 9. กล้อง เลนส์และอุปกรณ์การถ่ายรูป (8.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐ)
 10. กาแฟ ชาและเครื่องเทศ (7.02 ล้านดอลลาร์สหรัฐ)

สำหรับการค้าชายแดน ไทยเป็นประเทศที่มีมูลค่าการค้าชายแดนกับเมียนมาร์ สูงสุดเป็นอันดับสองรองจากจีน การค้าชายแดนไทยกับเมียนมาร์ คิดเป็นร้อยละ 82 (โดยประมาณ) ของการค้าระหว่างไทยและเมียนมาร์ โดยในปี 2556 มีมูลค่า 6562.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (โดยประมาณ) ปรับตัวสูงขึ้นจากช่วงเดียวกันของปี 2555 ประมาณร้อยละ 9

สินค้าส่งออกที่สำคัญ ได้แก่ น้ำมันดีเซล เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ ผ้าผืนและด้าย ผลิตภัณฑ์เหล็กและเหล็กกล้า เครื่องจักรที่ใช้ในการก่อสร้างและส่วนประกอบ เหล็กและเหล็กกล้า บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปและอาหาสำเร็จรูป น้ำมันปาล์ม

สินค้านำเข้าที่สำคัญ ได้แก่ ก๊าซธรรมชาติ พืชน้ำมันและผลิตภัณฑ์ สัตว์น้ำ โค กระบือ สุกร แพะ แกะ ผลิตภัณฑ์ไม้ สินแร่โลหะ ด่านการค้าชายแดนที่สำคัญ ได้แก่

 • ด่านศุลกากรแม่สอด (ด่านการค้าที่ใหญ่ที่สุดของไทย) อยู่ตรงข้ามกับเมืองเมียวดี
 • ด่านศุลกากรระนอง อยู่ตรงข้ามกับเมืองเกาะสอง
 • ด่านศุลกากรแม่สาย อยู่ตรงข้ามกับเมืองท่าขี้เหล็ก

แหล่งอ้างอิง:
 • สถิติด้านการค้าการลงทุนระหว่างไทยกับเมียนมาร์. ที่มา : กระทรวงพาณิชย์

ด้านเศรษฐกิจ

ไทยกับเมียนมาร์มีการติดต่อค้าขายและลงทุนระหว่างกันมานาน แม้ในช่วงเมียนมาร์ถูกคว่ำบาตร ทางเศรษฐกิจจากประชาคมระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่ไทยนำเข้าสินค้าวัตถุและพลังงาน ขณะที่เมียนมาร์นำเข้าสินค้าอุปโภคบริโภคจากไทย ทั้งนี้ การค้าส่วนใหญ่เป็นการค้าชายแดนและการค้านอกระบบ ซึ่งการจัดเก็บตัวเลขสถิติทำได้เฉพาะที่ผ่านช่องทางทางการเท่านั้น อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันเมียนมาร์ได้เปิดประเทศและเริ่มนโยบายปฏิรูปที่เน้นระบบเศรษฐกิจการตลาดที่เปิดกว้าง ตลอดจนส่งเสริมการลงทุน จากต่างประเทศ จึงเป็นโอกาสสำคัญที่ไทย และเมียนมาร์สามารถเพิ่มพูนปฏิสัมพันธ์และความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างกัน ทั้งนี้ เมียนมาร์เป็นที่สนใจอย่างยิ่งของภาคเอกชนไทยโดยเมียนมาร์มีศักยภาพสูง ในฐานะเป็น

 1. ตลาดสำหรับสินค้าไทย
 2. แหล่งลงทุน
 3. แหล่งทรัพยากร เช่น พลังงาน ป่าไม้ แร่ธาตุ อัญมณี และประมง
 4. แหล่งท่องเที่ยวเสริมเชื่อมโยงกับไทย (สถิติการค้าการทุนระหว่างไทยกับเมียนมาร์ปรากฏตามข้อ 2)

ตัวเลขสถิติ

ปริมาณการลงทุนสะสมจากต่างประเทศ

Foreign Investment of Permitted Enterprises by Country (31/5/2104)

No. Particulars No. of Enterprises USD In Million
1 China 65 14250.571
2 Thailand 73 10098.465
3 Hong Kong 77 6515.236
4 Singapore 117 4766.620
5 U.K 70 3160.650
6 Republic of Korea 94 3068.173
7 Malaysia 48 1650.529
8 Viet Nam 7 513.186
9 France 3 474.360
10 Japan 46 327.394
แหล่งอ้างอิง:
 • ปริมาณการลงทุนสะสมจากต่างประเทศ (ตามที่ได้รับใบอนุญาตจากรัฐบาลเมียนมาร์) แยกรายประเทศ. ข้อมูลจากรัฐบาลเมียนมาร์. [31 พฤษภาคม 2557 ]
 • Foreign Investment of Permitted Enterprises by Country. Directorate of Investment and Company Administration (DICA). [31 May 2014]


Foreign Investment of Existing Enterprises by Country (31/5/2104)

No. Particulars No. of Enterprises USD In Million
1 China 45 14172.200
2 Hong Kong 60 6422.177
3 Singapore 81 4429.423
4 Republic of Korea 81 2996.754
5 Thailand 37 2990.705
6 U.K 38 2608.438
7 Malaysia 21 1052.860
8 Viet Nam 7 513.186
9 France 2 470.360
10 India 12 295.946
แหล่งอ้างอิง:
 • ปริมาณการลงทุนสะสมจากต่างประเทศ (การลงทุนที่เกิดขึ้นจริง) แยกรายประเทศ. ข้อมูลจากรัฐบาลเมียนมาร์. [31 พฤษภาคม 2557 ]
 • Foreign Investment of Existing Enterprises by Country. Directorate of Investment and Company Administration (DICA). [31 May 2014]


Foreign Investment of Existing Enterprises (31/5/2014)
By Country (USD In Million)

Foreign Investment of Existing Enterprises

แหล่งอ้างอิง:
 • ปริมาณการลงทุนสะสมจากต่างประเทศ (การลงทุนที่เกิดขึ้นจริง) แยกรายประเทศ. ข้อมูลจากรัฐบาลเมียนมาร์. [31 พฤษภาคม 2557 ]
 • Foreign Investment of Existing Enterprises By Country (USD In Million) . Directorate of Investment and Company Administration (DICA). [31 May 2014]


ปริมาณการลงทุนของไทยในเมียนมาร์ ปี 2555 - 2556 และ 2556 - 2557 และจำนวนบริษัทไทยในเมียนมาร์ที่เพิ่มมากขึ้น

Thai Investment in Myanmar according to Directorate of Investment and Company Administration (DICA)

Investment (USD Million)
2012-2013 FY 1.30
2013-2014 FY 489.072
April-July (2014-2015 FY) 107.94
Existing Thai Companies
Number Investment Amount as of
28 2492.633 31/5/2013
37 2990.705 31/5/2014

Investment Amount of Existing Thai Companies


แหล่งอ้างอิง:
 • ปริมาณการลงทุนของไทยในเมียนมาร์ ปี 2555-2556 และ 2556-2557 และจำนวนบริษัทไทยในเมียนมาร์ที่เพิ่มมากขึ้น. ข้อมูลจากรัฐบาลเมียนมาร์. [31 พฤษภาคม 2557 ]
 • Thai Investment in Myanmar according to Directorate of Investment and Company Administration (DICA) . Directorate of Investment and Company Administration (DICA). [31 May 2014]
 • Investment Amount of Existing Thai Companies (USD Million). Directorate of Investment and Company Administration (DICA). [31 May 2014]ปริมาณการค้าต่างประเทศของเมียนมาร์แยกรายประเทศ ปี 2554-2555, 2555-2556, 2556-2557


Myanmar Export and Import by Major Trading Country
April- 2011 to March- 2012 (USD Million)

No Country Export Import Trading Volume
1 China 2214.3 2786.84 5001.14
2 Thailand 3823.83 691.15 4514.98
3 Singapore 542.75 2516.13 3058.88
4 India 1045.99 325.38 1371.37
5 Japan 320.2 502.17 822.37
6 Republic of Korea 214.82 451.93 666.75
7 Indonesia 40.94 431.82 472.76
8 Malaysia 152.04 303.41 455.45
9 United States 29.45 263.62 293.07
10 Germany 42.33 95.12 137.45
11 Hong Kong 41.47 9.71 51.8
12 United Kingdom 16.58 27.16 43.74

Myanmar Export and Import by Major Trading Country
April - 2012 to March - 2013 (USD Million)

No Country Export Import Trading Volume
1 China 2238.07 2719.47 4957.54
2 Thailand 4000.57 696.81 4697.38
3 Singapore 291.35 2535.43 2826.78
4 Japan 406.49 1091.73 1498.22
5 India 1018.62 301.7 1320.32
6 Republic of Korea 280.77 343.21 623.98
7 Malaysia 97.92 360.9 458.82
8 Indonesia 31.54 195.23 226.77
9 Germany 42.98 144.55 187.53
10 United States 2.81 119.98 122.79
11 United Kingdom 26.94 15.02 41.96
12 Hong Kong 12.73 14.56 27.29

Myanmar Export and Import by Major Trading Country
April- 2013 to March 2014 (USD Million)

No Country Export Import Trading Volume
1 China 2910.75 4105.49 7016.24
2 Thailand 4306.28 1376.99 5683.27
3 Singapore 694.03 2535.43 3229.46
4 Japan 513.25 1296.24 1809.49
5 India 1143.59 493.51 1637.1
6 Republic of Korea 352.92 1217.98 1570.9
7 Malaysia 108.87 839.69 948.56
8 Hong Kong 489.1 13.69 502.79
9 Indonesia 60.04 438.82 498.86
10 Germany 40.36 83.24 123.6
11 United States 24.78 79.66 104.44
12 United Kingdom 48.58 24.5 73.08

แหล่งอ้างอิง:
 • ปริมาณการค้าต่างประเทศของเมียนมาร์แยกรายประเทศ ปี 2554-2555, 2555-2556, 2556-2557. ข้อมูลจากรัฐบาลเมียนมาร์. [2557]
 • Myanmar Export and Import by Major Trading Country. Directorate of Investment and Company Administration (DICA). [2014]


จำนวนคนไทยเดินทางมาเมียนมาร์ ปี 2555 - กรกฎาคม 2557

Thai Citizens visiting Myanmar

แหล่งอ้างอิง:
 • Thai Citizens visiting Myanmar (Nationwide). Ministry of Tourism of Myanmar. [2014]
 • จำนวนคนไทยเดินทางมาเมียนมาร์ ปี 2555 - กรกฎาคม 2557. ข้อมูลจากรัฐบาลเมียนมาร์. [2557]

Thai Citizens visiting Myanmar

แหล่งอ้างอิง:
 • Visa Application for Thailand form Myanmar. Consular Section, Royal Thai Embassy, Yangon. [2014]
 • จำนวนชาวเมียนมาร์ยื่นขอวีซ่าเดินทางไปประเทศไทย ปี 2555 - กรกฎาคม 2557. ข้อมูลสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง. [2557]