อัครราชทูตที่ปรึกษากล่าวเปิดงาน Morning Talk ครั้งที่ ๑๕ ของสมาคมนักธุรกิจไทยในเมียนมา

15 พฤศจิกายน 2561
อัครราชทูตที่ปรึกษากล่าวเปิดงาน Morning Talk ครั้งที่ ๑๕  ของสมาคมนักธุรกิจไทยในเมียนมา
เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ นางสาวจณา สินธวานนท์ อัครราชทูตที่ปรึกษา ณ กรุงย่างกุ้ง กล่าวเปิดงาน Morning Talk ครั้งที่ ๑๕ ของสมาคมนักธุรกิจไทยในเมียนมา (Thai Business Association of Myanmar – TBAM) ภายใต้หัวข้อ “Myanmar Economic Outlook 2019”       ที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง ซึ่งได้รับความสนใจจากสมาชิก TBAM กว่า ๘๐ คน โดยงาน Morning Talk ดังกล่าวได้แบ่งเป็นงานเสวนาใน ๒ ช่องคือ () มุมมองและนโยบายของสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรปต่อเมียนมา โดยมีนาย John Fleming หัวหน้าฝ่ายพาณิชย์ และนางสาว Jennifer Peterson หัวหน้าฝ่ายเศรษฐกิจ สถานทูตสหรัฐฯ ประจำเมียนมา รวมทั้งนาย Lorenzo Pascotto ผู้จัดการโครงการด้านความร่วมมือของคณะผู้แทนสหภาพยุโรปประจำเมียนมา ร่วมเป็นวิทยากร และ () มุมมองต่อเศรษฐกิจเมียนมาและข้อเสนอแนะจากนักธุรกิจไทยที่มีประสบการณ์ในเมียนมา  มากกว่า ๑๐ ปี โดยมีนายสรศักดิ์ กีรติโชคชัยกุล จากบริษัท SCG Myanmarนายชูชาติ เมฆตระการ จากบริษัท Myanmar Information Highway และนายทศทิศ รอดประเสริฐ จากธนาคารกรุงเทพ ร่วมเป็นวิทยากร


For further information, please click: Press release - 14 Nov 2018 - TBAM Morning Talk 15

« Back to Result