รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ลงนามความตกลงว่าด้วยการบริหาร บำรุงรักษา และการใช้สะพานมิตรภาพไทย-เมียนมาข้ามแม่น้ำเมย/ตองยินแห่งที่สอง

11 ตุลาคม 2562
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ลงนามความตกลงว่าด้วยการบริหาร บำรุงรักษา และการใช้สะพานมิตรภาพไทย-เมียนมาข้ามแม่น้ำเมย/ตองยินแห่งที่สอง
เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2562 ที่กรุงเนปิดอ ประเทศเมียนมา นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และนายฮาน ซอ รัฐมนตรีกระทรวงการก่อสร้างแห่งเมียนมา ได้ลงนามความตกลงว่าด้วยการบริหาร บำรุงรักษา และการใช้สะพานมิตรภาพไทย-เมียนมาข้ามแม่น้ำเมย/ตองยินแห่งที่สองระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ความตกลงฉบับนี้เป็นการร่วมกันกำหนดข้อปฏิบัติของทั้งสองฝ่ายในการบริหาร การใช้สะพาน และการบำรุงรักษาสะพานไทยและเมียนมาจะร่วมกันจัดพิธีเปิดใช้สะพานมิตรภาพแห่งที่สองนี้ ในวันที่ 30 ตุลาคม 2562 ซึ่งจะทำให้เกิดความสะดวกแก่การคมนาคมขนส่งผู้โดยสารและสินค้า และการเพิ่มมูลค่าการค้าชายแดนระหว่างกัน ร้อยละ 5-8 ตลอดจนการส่งเสริมการเชื่อมโยงถนนสายเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก (East - West Economic Corridor - EWEC) อีกด้วย

« Back to Result