เอกอัครราชทูตกล่าวเปิดงานส่งเสริมการลงทุนที่รัฐกะเหรี่ยง

13 ธันวาคม 2560
เอกอัครราชทูตกล่าวเปิดงานส่งเสริมการลงทุนที่รัฐกะเหรี่ยง

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 นายจักร บุญ-หลง เอกอัครราชทูต ณกรุงย่างกุ้ง ได้กล่าวเปิดงาน Kayin State Investment Fair ที่เมืองพะอันรัฐกะเหรี่ยง ซึ่งจัดโดยคณะกรรมการการลงทุนแห่งเมียนมา และ Japan International Cooperation Agency (JICA) โดยเอกอัครราชทูตฯได้เน้นเรื่องความสำคัญที่รัฐบาลไทยให้กับการพัฒนาพื้นที่ตามแนวชายแดนร่วมกับประเทศเพื่อนบ้านซึ่งรวมถึงการอำนวยความสะดวก การส่งเสริมการค้าการลงทุนการติดต่อในระดับประชาชนและการส่งเสริมการท่องเที่ยวรวมทั้งย้ำถึงความสำคัญของด่านแม่สอด –เมียวดี ที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทยและเมียนมาอาจหารือเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มการอำนวยความสะดวกในการผ่านแดน   ระหว่างกัน ทั้งนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้ชี้ให้เห็นถึงความพร้อมและความสนใจของภาคเอกชนไทยที่จะลงทุนและร่วมมือกับรัฐกะเหรี่ยงและฝ่ายเมียนมาในการพัฒนาประเทศต่อไปด้วย


« Back to Result