กระทรวงพาณิชย์เมียนมาเปิดตัวระบบ Myanmar TradeNet 2.0 เพื่อการขอใบอนุญาตนำเข้า-ส่งออกผ่านระบบออนไลน์

24 พฤศจิกายน 2563
กระทรวงพาณิชย์เมียนมาเปิดตัวระบบ Myanmar TradeNet 2.0  เพื่อการขอใบอนุญาตนำเข้า-ส่งออกผ่านระบบออนไลน์
  May Thazin Aye 
ศูนย์ข้อมูลธุรกิจไทยในเมียนมา

เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 กระทรวงพาณิชย์เมียนมาได้เปิดตัวระบบ Myanmar TradeNet 2.0 (https://www.myanmartradenet.com/?locale=enซึ่งเป็นระบบที่ให้ผู้ประกอบการสามารถยื่นคำร้องขอใบอนุญาตเกี่ยวกับการนำเข้าและการส่งออกสินค้า ระบบดังกล่าวพัฒนามาจากระบบที่กระทรวงพาณิชย์เคยเปิดให้ใช้เป็นครั้งแรกเมื่อปี 2561 และได้รับความร่วมมือจาก United States Agency for International Development (USAID) ในการร่วมพัฒนา

จุดเด่นของระบบ Myanmar Tradenet 2.0 คือ ผู้ยื่นคำร้องจะได้รับการบริการที่สะดวกขึ้น โดยเฉพาะ การชำระค่าธรรมเนียมทางออนไลน์ ช่วยลดขั้นตอนการนำเข้า-ส่งออกสินค้าได้ดีขึ้น และสามารถเชื่อมโยงข้อมูล  คำร้องต่าง ๆ ในจุดเดียวหรือที่เรียกว่า National Single Window การเปิดใช้ระบบดังกล่าวอีกครั้งสะท้อนถึง ความพยายามของรัฐบาลเมียนมาในการปรับเปลี่ยนให้เป็นรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (E-Government) ที่เน้นการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลและระบบการค้าออนไลน์ (E-Commerce) ซึ่งเป็นพื้นฐานของการดำเนินงานเพื่อความโปร่งใสของภาครัฐ


เอกสารที่สามารถดำเนินการผ่านระบบ Myanmar TradeNet 2.0 ได้แก่

1. ใบรับรองการจดทะเบียนผู้นำเข้า – ส่งออก (Importer/Exporter Registration Certificate or Pa-Tha-Ka)

2. ใบรับรองการจดทะเบียนธุรกิจรายบุคคล (Individual Trading Certificate)

3. ใบรับรองการจดทะเบียนการค้าส่ง – ค้าปลีก (Individual Trading Certificate)

4. ใบรับรองการนำเข้าไวน์ (Wine Importation Certificate)

5. ใบรับรองการตั้งร้านค้าปลอดภาษี (Duty Free Shop Certificate)

6. ใบรับรองการขนสินค้าส่งกลับ (Re-Export Certificate)

7. ใบรับรองการนำเข้ารถยนต์ (Car Importation Certificate)

8. ใบรับรองการประกอบธุรกิจตัวแทน (Business Service Agency certificate)

9. ใบอนุญาตส่งออก (Export License)

10. ใบอนุญาตนำเข้า (Import License)

 

ขั้นตอนการยื่นคำร้องขอใบอนุญาต  

ขั้นตอนที่ 1      สมัครสมาชิก Myanmar TradeNet 2.0 โดยกรอกข้อมูลประวัติพร้อมชำระเงินที่เว็บไซต์ https://sso.myanmartradenet.com/Account/Register   
                    และส่งไปยังกลุ่มส่งเสริมการค้า 
เมื่อตรวจสอบข้อมูลแล้ว กลุ่มส่งเสริมการค้าจะส่งอีเมลยืนยันการเป็นสมาชิก TradeNet 2.0 หลังจากนั้น 
                    สมาชิกสามารถใช้ระบบดังกล่าวเป็นระยะเวลา 1 ปี


ขั้นตอนที่ 2      ยื่นเอกสารเพื่อขอรับบัตรการจดทะเบียนธุรกิจรายบุคคลและบัตรผู้นำเข้า - ส่งออก (Individual Registration Card and Importer/Exporter 
                    Registration Card) เมื่อเจ้าหน้าที่กรมบริหารการลงทุนและบริษัท (Directorate of Investment and Company Administration-DICA) ตรวจสอบแล้ว 
                    ผู้ยื่นคำร้องจะได้รับแจ้งให้ชำระค่าธรรมเนียมทางออนไลน์


ขั้นตอนที่ 3      ผู้ถือใบรับรองการจดทะเบียนธุรกิจรายบุคคลและใบรับรองจดทะเบียนบริษัทนำเข้า-ส่งออก สามารถยื่นคำร้องเพื่อขอใบอนุญาตอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
                    การนำเข้า – ส่งออก 
เช่น ใบรับรองการนำเข้าไวน์ ใบรับรองการจดทะเบียนการค้าส่ง – ค้าปลีก ใบรับรองการตั้งร้านค้าปลอดภาษี 
                    ใบรับรองการขนสินค้าส่งกลับ ใบรับรองการนำเข้ารถยนต์

 

 

หากสนใจข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่

(1)   ศูนย์ข้อมูลธุรกิจไทยในเมียนมา สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง

  อีเมล thaibizmyanmar@gmail.com

(2)   สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ 
  (หน่วยงานสังกัดกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์)
 
  สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง

  อีเมล ditpyangon@gmail.com

          (3)   กรมการส่งเสริมการค้า กระทรวงพาณิชย์เมียนมา 

                 Office (3), Nay Pyi Taw
                  อีเมล 
dotictygn@gmail.com

***********************************

ที่มา
Notification from Myanmar TradeNet 2.0 : TradeNet 2 (myanmartradenet.com)
Myanmar Time News : 
Myanmar to launch TradeNet 2.0 system in January | The Myanmar Times (mmtimes.com)


« Back to Result