การลงทุนด้านพลังงานในเมียนมา

8 เมษายน 2559
การลงทุนด้านพลังงานในเมียนมา

ในยุคที่โลกใช้พลังงานเพิ่มขึ้นและประชาคมระหว่างประเทศให้ความสำคัญกับการส่งเสริม    ความมั่นคงด้านพลังงาน อาทิ การใช้พลังงานที่หลากหลาย เพื่อไม่ให้พึ่งพาแหล่งพลังงานแหล่งใดแหล่ง   หนึ่งมากเกินไป การรณรงค์ให้ประหยัดพลังงาน และการใช้พลังงานทดแทน เป็นต้น มีหลายคนถามว่า ประเทศเมียนมา ซึ่งอุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรธรรมชาติ มีความมั่นคงด้านพลังงานมากน้อยเพียงใด      มากพอที่จะแบ่งปันพลังงานให้ประเทศเพื่อนบ้านอย่างไทยด้วยหรือไม่ และมีโอกาสลงทุนด้านพลังงาน     มากน้อยเพียงใด

For further information of Myanmar Energy Sector, click here: การลงทุนด้านพลังงานในเมียนมา


« Back to Result