มม. เตรียมความพร้อมเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ และจะเริ่มเปิดให้ธุรกิจท่องเที่ยวและโรงแรมกลับมาเปิดดำเนินการได้อีกครั้งหลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ บรรเทาลง

22 Apr 2022
มม. เตรียมความพร้อมเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ และจะเริ่มเปิดให้ธุรกิจท่องเที่ยวและโรงแรมกลับมาเปิดดำเนินการได้อีกครั้งหลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ บรรเทาลง

มม. เตรียมความพร้อมเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ และจะเริ่มเปิดให้ธุรกิจท่องเที่ยวและโรงแรมกลับมาเปิดดำเนินการได้อีกครั้งหลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ บรรเทาลง

เมื่อวันที่ ๒๓ มี.ค. ๖๕ นาย Htay Aung รมว. กระทรวงโรงแรมและการท่องเที่ยว มม. เป็น ปธ. ใน กปช. ภายในเพื่อเตรียมความพร้อมที่ มม. จะเริ่มเปิดรับนักท่องเที่ยวจากต่าง ปท. โดยตั้งแต่วันที่ ๑๗ เม.ย. ๖๕ เป็นต้นไป มม. จะกลับมาอนุญาตให้ทำการบินเที่ยวบินพาณิชย์ รปท. หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องจึงต้องเตรียมความพร้อม
ที่จะอำนวยความสะดวกในการรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้ามายัง มม. นอกจากนี้ โรงแรมต่าง ๆ จะต้องเตรียมพร้อมเพื่อให้บริการและดูแลความปลอดภัยด้าน สธ. ตามหลัก
Health and Safety Protocol รวมทั้งจัดเตรียมแนวปฏิบัติล่วงหน้าหากเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินด้าน สธ. ทั้งนี้ การกระจายข่าวสารเกี่ยวกับประกาศและ
ข้อปฏิบัติต่าง ๆ จะต้องดำเนินการอย่างทั่วถึง สอดคล้องกับแนวปฏิบัติของท้องถิ่น และต้องให้นักท่องเที่ยวได้รับคำแนะนำและข้อมูลที่ถูกต้องจาก จนท. ประจำเขต/รัฐ โดย รบ. จะได้ตั้งศูนย์บริการข้อมูล (
Information Counter) เพื่อบูรณาการความร่วมมือจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง   

ที่มา: ข่าวเวียน กระทรวงข้อมูลเมียนมา วันที่ ๒๓ มี.ค. ๖๕ (https://www.moi.gov.mm/news/23393)

« Back to Result


Related News