เอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง สนับสนุนการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้ประกอบการไทย กับผู้ประกอบการเมียนมา

28 สิงหาคม 2561
เอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง สนับสนุนการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้ประกอบการไทย กับผู้ประกอบการเมียนมา

เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ นายจักร บุญ-หลง เอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง พร้อมด้วยนายอดุลย์ โชตินิสากรณ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ได้กล่าวเปิดงานโครงการพัฒนาเครือข่ายคณะผู้ประกอบการรุ่นใหม่ของไทย (Young Entrepreneur Network Development Program: YEN-D)เยือนเมียนมาณ โรงแรม Sedona กรุงย่างกุ้ง โดยกรมการค้าต่างประเทศเป็นผู้ริเริ่มโครงการ YEN-D ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อเชื่อมโยงและเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้ประกอบการในภูมิภาคที่ประสบความสำเร็จด้านธุรกิจ เพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางธุรกิจในระยะยาวอย่างยั่งยืนเอกอัครราชทูตฯ ได้แสดงความยินดีที่มีผู้ประกอบการชาวไทยกว่า ๗๐ คน และผู้ประกอบการชาวเมียนมากว่า ๑๐๐ คน เข้าร่วมกิจกรรมที่กรุงย่างกุ้ง

 

เอกอัครราชทูตฯ ได้กล่าวถึงนโยบายของไทยในการส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจในภูมิภาค อาทิ การจัดประชุมผู้นำยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง (ACMECS) ครั้งที่ ๘ เมื่อเดือนมิถุนายน ๒๕๖๑ โดยประเทศสมาชิก ACMECS ได้ย้ำถึงความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมการพัฒนาที่อย่างยั่งยืนและทั่วถึง บนพื้นฐานของการเป็นเพื่อนบ้านที่ดีและมิตรภาพ นอกจากนั้น ประเทศสมาชิก ACMECS ยังได้ให้ความสำคัญกับแผนแม่บท ACMECS ระยะ ๕ ปี (๒๕๖๒ – ๒๕๖๖) ที่ส่งเสริมความเชื่อมโยงในหลากหลายมิติ และการพัฒนาที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง

 

เอกอัครราชทูตฯ ได้เน้นเรื่องหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์โดยธรรมชาติระหว่างไทยกับเมียนมา และความพร้อมของไทยที่จะแบ่งปันองค์ความรู้และประสบการณ์ในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ โดยในส่วนของ SMEs รัฐบาลไทยให้การสนับสนุนด้านการเงินและเทคโนโลยีเพื่อกระตุ้นการผลิตและนวัตกรรม นอกจากนั้น สถานเอกอัครราชทูตฯ และภาคเอกชนไทยในเมียนมาได้สนับสนุน SMEs ด้วยการจัดโครงการเศรษฐกิจเพื่อแสวงหาโอกาสการค้าการลงทุนในรัฐต่าง ๆ ของเมียนมา และจัดงานสัมมนาเพื่อให้ข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับนโยบายด้านเศรษฐิจของเมียนมาแก่นักธุรกิจไทย ตามนโยบายของรัฐบาลไทยในการขยายโอกาสด้านธุรกิจให้ภาคเอกชนไทย และให้ไทยกับประเทศเพื่อนบ้านพัฒนาไปพร้อม ๆ กัน

 

****************************************


« Back to Result