อุปทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง เข้าร่วมกิจกรรม “Myanmar CP Sustainable Development Goal”

24 ธันวาคม 2561
อุปทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง  เข้าร่วมกิจกรรม “Myanmar CP Sustainable Development Goal”

เมื่อวันที่ ๒๑ธันวาคม ๒๕๖๑นายณรงค์ บุญเสถียรวงศ์ อุปทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง ได้เข้าร่วมกิจกรรม “Myanmar CP Sustainable Development Goal” ตามคำเชิญของบริษัท เมียนม่าร์ ซีพี ไลฟ์สต๊อค จำกัด ที่ร้านอาหาร Signature Fine Dining and Garden Bistro กรุงย่างกุ้งโดยกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนของ บริษัท เมียนม่าร์ ไลฟ์สต๊อค จำกัด อันประกอบไปด้วยโครงการทั้งสิ้น 4 โครงการ ได้แก่ การบริจาคโลหิต (Your Blood Can Save Lives) โคนมเพื่อเยาวชน (Milk For Kids) อาหารเพื่อชีวิต (Food For Life) และกองทุนหมู่บ้านท้องถิ่น (Local Village Fund)

ทั้งนี้ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง นอกจากการสนับสนุนการค้าการลงทุนของภาคเอกชนไทยในเมียนมาแล้ว ที่ผ่านมา สถานเอกอัครราชทูต ฯ  สนับสนุนให้ภาคเอกชนไทยได้แสดงบทบาทในการจัดกิจกรรมCSR เพื่อคืนแก่สังคมของเมียนมาอันเป็นประโยชน์ในการพัฒนาความร่วมมือในทุกระดับระหว่างไทยและเมียนมาที่มีความมั่งคั่ง และยั่งยืนรวมทั้ง ส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วนของภาคราชการ ภาคเอกชน และประชาชน (Public – Private – People Partnership) โดยใช้แนวคิดของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนปี 2573 ของสหประชาชาติ (2030 UN Sustainable Development Goals – SDGs)


« Back to Result